”En förmörkelsens period har nu, såsom vanligt vid denna tid på året, inträdt i vårt samhälle, i det sedan i förgår gaslyktorna å gatorna ej mera tändas. Det abderitiska uti, att sålunda på en gång försänka staden i ett mörker, som om mulen väderlek inträffar blifver ganska djupt, har såmånga gånger blifvit påpekadt, att ämnet är uttömdt. I år faller dock det mindre välbetänkta i denna anordning, om vi så få säga, än mera i ögonen, då på grund af pågående arbeten med vattenledningen och gasrörsreparationer flera gator och allmänna platser äro upprifna och förståtligt lägga ut giller för vandrarens fot. Kunde det ej låta sig göra, att åtminstone här och der lyktor höllos tända, så att man kunde begagna sig af dem såsom fyrbåkar? Sådant vore icke minst af nöden för vägledandet af de resande, som nattetid med ångbåtar anlända till staden.” (Ur: Göteborgs-Posten 18 maj 1870)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Gatlampa, gaslykta från 1880-talet. Gåva från Göteborgs stad.