”En olycka, som kunnat få de mest fruktansvärda följder, inträffade vid halv sju-tiden i går morse utanför Vinga. Den svenska ångtrålaren »Mars» blev nämligen påkörd av det tyska fiskefartyget »Gudrun» och sjönk inom loppet av få minuter. Besättningen lyckades som genom ett under rädda sig och infördes av »Gudrun» till Göteborg.

Enligt ögonvittnens uppgifter lågo de två fartygen och fiskade 10 distansminuter utanför Vinga. På grund av det rådande mörkret och den starka strömmen kkunde man icke upptäcka faran, förrän det var för sent, då »Gudrun» med full fart stötte stäven i sidan på »Mars». Endast två av »Mars» besättning befunno sig på däck, men icke dess mindre lyckades samtliga nio karlarna komma upp i tid och sätta ut livbåten. »Gudrun», som just skulle fortsätta till Altona, tog besättningen ombord och införde den till härvarande fiskhamn.

»Mars» mätte 50 ton och hade nyligen undergått en genomgripande reparation. Den tillhörde Fiskeri A-B. »Planet».

Utredningen om olyckan torde bli synnerligen besvärlig. Vid förhör som hållits på f.m., har blott konstaterats, att den tyska ångaren gick med strömmen och följaktligen hade lättare att styra än den svenska. Ingen av befälhavarna var på däck, när olyckan inträffade, utan deras närmaste män förde befälet. Det har också framkastats den hypotesen, att »Gudruns» lanternor icke voro som de skulle, men någon bestämd uppfattning kan man på sakens nuvarande läge icke göra sig därom.” (Ur: Göteborgs Dagblad 2 januari 1923)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: ‘Håkäring ,4 m lång, hissas upp ur fiskebåt. Foto 1916.