”Drätselkammarens andra avdelning behandlade vid gårdagens sammanträde frågan om anordnandet av en genomfart för gångtrafik under statens järnvägars spår vid Nils Ericsonsgatan. Avdelningen beslöt att hos stadsfullmäktige hemställa om anslag för dylik genomgång.

Fastighetsdirektören framhöll i ett utlåtande i frågan redan 1919, att trafiken på detta ställe väsentligt hindras av växelståg till och från hamnbanan. Förslaget föll 1919, och ehuru någon särskilt stor nedgång i kostnaderna för dess genomförande icke sedan dess inträffat, anser fastighetsdirektören, att man nu ej längre bör vänta med frågans lösning, särskilt med tanke på den väntade trafikökningen under utställningen. En underfart för enbart gångtrafik skulle draga en kostnad av 21,000 kr. Härav bör staden anslå 11,000 kr., medan man tror sig kunna beräkna, att S.J. och B.J. tillhopa skola bidraga med 10,000 kr. När 1919 års förslag framkom, erbjödo sig nämnda järnvägar att resp. 15,000 och 5,000 kr. bidraga till kostnaden. Även järnvägarna äro givetvis intresserad av att trafiken på platsen i fråga ordnas tillfredsställande.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 3 januari 1923)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Lilla Bommen med bron över Östra Hamnkanalen., mot väster. I bakgrunden Frälsningsarméns härbärge, från 1907. Tidigare länsfängelset, Cellfängelset. Foto: 1921.