”Göteborgs stadsbiblioteks styrelse har till ordförande för 1923 omvalt prof. J. Vising, till v. ordf. borgmästare E. Trana samt kassaförvaltare skeppsredare W. Lundqvist. Till e.o. amanuens har styrelsen antagit fil. kand. C.A. Dymling.

Under 1922 har antalet besök utgjort 23,478 (mot 21,930 under år 1921), antalet begagnade å stället framtagna band 29,798 (mot 21,942) och antalet utlånade band 19,373 (mot 17,425). Sammanlagda antalet begagnade band har sålunda varig 49,171, vilket innebär en ökning med icke mindre än 9,804 band i jämförelse med 1921.

Antalet lån från andra bibliotek har utgjort 1,181 (mot 918 under 1921), under det att antalet lån från Stadsbiblioteket till andra bibliotek varit 284 (mot 253).” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 4 januari 1923)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: G:a Stadsbiblioteket..