Kategori: Trafik & infrastruktur

Bergsjön först i landet med rullande trottoarer

”På sammanlagt ca 450 m sk rullande trottoarer får hyresgästerna i Bergsjön tillfälle att vila apostlahästarna på väg till bostad, affärscentra eller spårvagnshållplats. Det är premiär i Sverige för detta transportsystem. Rulltrappor och hissar hjälper till vid alltför kraftiga nivåskillnader. De första rullramperna, som det egentligen heter, är […]

Stadens nye spårvägschef

”Den nye spårvägschefen, ingeniör Sigfrid Edström, har nu anländt hit och inträdt i sin befattning tom verkställande direktör för stadens spårvägar. Ingeniör Edström har, såsom förut nämnts, under de senaste åren innehaft chefsbefattning vid spårvägarne i Zürich och deltog i arbetet för ombyggnaden af hästspårvägarne därstädes till elektriska. […]

Våra elektriska spårvägar

”Från Allmänheten. Våra elektriska spårvägar. Herr Redaktör! Mycket har i våra dagar talats och skrifvits om svenskarnes tröghet och brist på företagsamhet, och att dessa uttalanden ledsamt nog ej sakna grund för sig kunna vi dagligen konstatera här i vår goda stad, som trots sina många förtjenster i […]

Entreprenad å väganläggning

Intresserad av att bygga en väg på Hisingen? Då är det nog dessvärre lite sent att lämna in ett anbud för denna vägsträcka till Östra Hisings Härads Vägstyrelse. Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Parti av Ramberget.

Vestgötabanans invigning

”Skara prunkade i går i festskrud. Flaggor, vimplar, guirlander och blommor hvar man blickade. Särskildt järnvägsstationen utmärkte sig för en ståtlig dekoration. När det kungliga extratåget anlände var vid bangården samlad en väldig menniskoskara. Hela den lilla staden tycktes ha gått man ur huse. Konungen helsades af borgmästaren […]

Järnvägsspår läggs ut på den nya kajen

”Järnvägsspår på Nya kajen ha nu börjat utläggas a den del, som ligger närmast det redan öppna kajområdet. Detta arbete antages hinna afslutas i sommar, hvarofter platsens planering vidtager. Kajen i sin helhet torde bli tillgänglig för trafik i höst. En tilläggsbrygga med vänthus har uppförts för elftrafiken.” […]

Mer om Qvillens kanalisering – och om – Storsjöodjuret

”Qvillens kanalisering. Om detta företag, hvarom vi förut meddelat en notis, äro vi i tillfälle meddela några detaljer nr förslaget samt om strandegarnes ställning till frågan. Enligt byggmästare Perssons föreslag skall kanalen hafva enkel bredd, och små bassiner vid sidorna få ersätta den dubbla bredden. Man framtränger så […]

Qvillens kanalisering

”I går e.m. hölls å Hotel Eggers ett talrikt besökt möte mellan strandegare vid Qvillebäeken för öfverläggning om ett af byggmästare Nathan Persson väckt förslag om kanalisering af Qvillen i ändamål att göra den trafikabel för pråmar och möjligen i sin nedre del af mindre ångbåt. Mötet, som […]

Trängselförbud på spårvagnarna

Med tanke på händelserna under våren och försommaren 2020 skall vi i dag läsa om hur trängseln på spårvagnarna hanterades under Spanska sjukans härjningar. I samma nummer som texten nedan är hämtad ur, berättas att det varit 47 dödsfall i Spanska sjukan under den senaste veckan och att […]

Den projekterade banan Göteborg—Särö

”Till redaktionen af Göteborgs Aftonblad. Anhålles vördsamt om plats för nedan­stående: Några insändare, som teckna sig »Flere Säröbor» hafva i Göteborgs Aftonblad den 2 juni detta år behandlat frågan om banan »från Särös egen synpunkt» och förorda däri banan under förutsättning att en ny sträckning väljes. Utan att […]

Velocipedåkarnas framfart i Slottsskogen

Under rubriken ”Från allmänheten”, alltså insändare fanns följande att läsa för 120 år sedan: ”Till styrelsen för Slottsskogsparken. Under de senare åren har allt som oftast denna fråga kommit för mig: Borde ej en särskild plats anvisas de i Slottsskogen velocipedåkande? Såsom nu är förhållandet torde ej frågan […]

Säröbanans stationshus skattar åt förgängelsen

”Så har dagen kommit som många väntat på! Säröbanans kråkslottsbetonade byggnad börjar i dag jämnas med marken för att ge plats åt den nya trafikleden mot Mölndal och Särö. Ingen kommer att sakna byggnaden, som utgjort en propp för den växande trafiken – inte ens personalen. Byggnaden var […]

En landsvägsfärd med automobilvagn

”Den första automobilen för fraktfart i vårt land är i dagarne anskaffad af bryggeribo­laget J. A. Pripp & Son härstädes. Med detta »kontinentala» samfärdsmedel gjordes i går en proftur till Kungsbacka, i hvilken utom leverantören hr Knut Felix Bonnier deltogo ledamöter i styrelsen för aktiebol. J. A. Pripp […]

Början till dubbelspåret Stockholm—Göteborg

”Innevarande års riksdag har som bekant beviljat anslag till ett dubbelspår mellan Huddinge och Tumba, hvilket är en början till att så småningom förena Stockholm och Göteborg med dubbelspår. Sedan nu renstakning af linien, som kommer att läggas på sydöstra sidan om det nuvarande spåret, afslutats har byggnadsarbetena […]

Krav på järnvägsstation i Majorna

”Göteborgs trafik förhållanden. Ett 60-tal firmor, industriidkare och andra i Göteborg ha till järnvägsstyrelsen ingått med framställning om åtgärders vidtagande för att en station för afsändning och emottagning af gods måtte tillsvidare och intill dess annan järnvägsstation längre vesterut inom Göteborgs stads område blir anlagd så snart ske […]