Kategori: Trafik & infrastruktur

För trafikanter å Göta elf

”Konungens befallningshafvande har fun­nit skäligt ålägga befälhafvarne å ån­gare, som trafikera Göta elf, vid vite af 60 kr. och skyldighet att ersätta all uppkommande skada, att på den sträcka af elfven, som ligger emellan 90 meter från ena sidan till 90 meter å den an­dra af den virkeshandlanden […]

Göteborg Skee-järnvägen

”I enlighet med drätselkammarens för­slag beslöte stadsfullmäktige angående afstående af mark m. m. för statsbana från Göteborg till Skee: att till svar å k. m:ts framställning i skrifvelsen den 13 sistlidne maj förklara sig villiga att — sedan emellan k. m:t och kro­nan å ena samt staden å […]

Spårvagnsfrågan behandlades av Stadsfullmäktige

”Stadsfullmäktige besluta med 35 röster mot 15 frågans ytterligare utredning. Den elektriska spårvägsfrågan, som nu i tre år redan legat under stadsfullmäk­tiges behandling, skulle omsider i går behandlas i stadsfullmäktige, och allmänt trodde man att Göteborg nu omsider skulle få gamla systemet utbytt mot ett nytt och mera […]

Gå ej öfver bryggan!

Ännu 1898 fanns det många öppningsbara broar mitt i centrala Göteborg. Dessa öppnades regelbundet för passerande fartyg. Då stängdes broarna av för all trafik, men det fanns givetvis stressade stadsbor som inte klarade av att vänta! ”När en karl bar riktigt brådtom och en hel liten förmögenhet hänger […]

Från allmänheten – Barrikader

”Till vederbörande. Huru länge skall södra delen af Vestra Hamngatan tjena som upplagsplats för missprydande trottoirstenar, hvilka ej blott hindra trafiken utan äfven verka störande för gatans utseende i sin helhet? Kunna ej lämpligare platser än just våra vackraste och mest trafikerade gator upplå­tas för dylika ändamål? frågar […]

Utställning av förslagen till nya Kungsportsbron

”Förslagsritningarna till den nya Kungsportsbron äro nu uppsatta i stadsfullmäktiges kansli och utvisa sex olika förslag, utom det gamla förslaget att använda tre af gjutjärnsbroarne öfrer förra östra hamnkanalen, sammankopp­lade till en trespantig bro. De öfriga förslagen äro: Järnbro med ett hvälfdt spann af 191/2 meters längd och […]

Man borde aldrig mer åka på spårvagn

”Man borde aldrig — mer åka på spårvagn här i Göteborg. Det ser ut som om spårvägarne, därför att de snart (?) skola blifva elektriska, totalt tappat sammanhanget mellan spårvägsnätets olika maskor. Jag för min del har kommit till det resultat att har man brådtom och skall vara […]

Rivningen av Kungsportsbron inleds idag

I samband med igenfyllandet av Östra hamnkanalen skulle en ny bro byggas över vallgraven och den gamla bron försvann. I en kort notis konstateras att, ”Kungsportsbron är från och med idag afstängd från all trafik, enär rifningsarbetet å bron nu tagit sin början.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 23 september […]

Velocipedåkares önskemål

Dagens text är en insändare, ”Från allmänheten”, en velocipedåkare som klagar på droskor som inte har någon belysning när dom kör i mörker. ”Då velocipedförordningen förbjuder åkning utan lykta, frågas om icke någon förordning kunde ålägga äfven droskkuskar att hafva lykta tänd vid sin åkning efter mörkrets in­brott. […]

Göteborgs järnvägsstation

”Järnvägsstyrelsen uppdrog som bekant i fjol åt civilingeniör C. 0 Gleim i Ham­burg att uppgöra en plan för ny järn­vägsstation i Göteborg. Enligt hr Gleims förslag skulle person- och godstrafiken fördelas på två stationer. Personstatio­nens hufvudbyggnad skulle komma att ligga i hörnet af Drottningtorget, strax intill den nuvarande […]

Arbetet med Vestergötland-Göteborgs järnväg går framåt

”Med den blifvande via­dukten öfver Bergslagernas järnväg utan­för Göteborg pågår arbetet, och har man därtill grunden färdigbygd. Inalles kommer på hela linien att byggas ungefär 24 större och mindre broar. Från Kockums verkstad i Malmö ha afsändts tvenne större stålbroar, som å verkstaden förfärdigats för järnvägens räkning och […]

Spårväg till Mölndal?

Tankar fanns 1898 på att fortsätta verksamheten med hästspårvagnar efter att staden Göteborg fått nya elektriska: ”Underhandlingar äro inledda med spårvägsbolaget om att anlägga en spårväg till Mölndal. Meningen vore att då, såsom antagligen blir förhållandet, staden får elektriska linier, använda den nuvarande materielen för trafikerande af en […]

Trafikolycka vid Lilla Torp

”Ett sällskap utländska resande, bestående af 3 damer och 2 herrar, hade i förgår varit uppe vid Del­sjön och var vid 4-tiden på e. m. på åter­resa till staden, då-i den branta liden vid Lilla Torp tistelstången till vagnen brast, hvarvid vagnen stjelpte, och de resande ka­stades ut. […]

Elektriska spårvägar i Göteborg

”Som bekant tillsatte stadsfullmäktige förra året en särskild komité för utredandet af frågan om anläggande af elektriska spårvägar härstädes. Det dryga arbete som varit förenadt med den­na utredning har i dagarna afslutats, och i går justerades komiténs utlåtande. Komiterade föreslå fullständigt slopan­de af hästspårvägar och införande af elektriska […]

Flottningsleden genom Göteborg

Mitt i centrala Göteborg gick en betydande flottningsled som var aktiv från stadens första tid till inledningen av 1900-talet. Stockar kom från bland annat Landvetter och Härryda för att användas vid byggen i staden eller exporteras.

Almarna utmed Allmänna vägen fälls

”Arbetet på utvidgningen af Allmänna vä­gen från Carl Johans kyrka till Betzens gata har nu påbörjats och flera af de gamla lummiga almar, som i många som­rar bringat skugga åt Majborna — i år behöfvas de icke! — ha fallit och bort­köras nu uppsågade i småbitar. Denna del […]