Kategori: Trafik & infrastruktur

Från automobil-lastvagn till självkörande buss

De senaste veckorna har Göteborgs första självkörande buss rullat på smågator i närheten av Chalmers tekniska högskola (se inslag i SVT Väst). Det är inte den första i sitt slag som rullar i Sverige men den väcker ändå uppmärksamhet och det är mer regel än undantag att mobilkameran […]

Ny huvudstation för spårvägen

”Spårvägarnes hufvudstation allt sedan deras öppnande för trafik har, som bekant, varit vid Brunns­parken. Nu är stationen emellertid un­der förflyttning till Drottningtorget, där platsen är i allo lämpligare och fördel­aktigare än på Södra Hamngatan. När­maste anledningen till flyttningen är ar­betet å Arkaderna, som gör att platsen icke räckte […]

Vedupplag & rälsimport

Två notiser ur tidningen denna dag berättade om att vedupplagen vid Lilla Bommen skulle bort samt hur mycket räls som Sverige importerade till bygget av de nya järnvägarna. ”Vedupplagen vid Lilla Bom­men. Drätselkammaren, som anser att det numera icke är af behofvet påkalladt att plats för vedupplag at […]

Ny spårvagnskollision

  I går, den 12 mars, var det årsdagen av den svåra spårvagnsolyckan vid Vasaplatsen 1992 då 13 personer dog och 23 skadades (läs mer på GP via denna länk). Idag skall vi blicka tillbaka ännu längre, till år 1902 då elektriska spårvagnar hade ersatt hästspårvägen. Dagens berättelse […]

Striden om Lejonbryggan

”De sista spåren af den år 1734 uppförda gamla Lejonbryggan äro nu utplånade, och sedan kajen åt Gustaf Adolfs torg blivit fullbordad är det omöjligt att ana hvarest den sista representanten af den antika smaken i våra fordom så halsbrytande bryggor varit belägen.” (GP 30 juli 1864) Sommaren […]

Ångfartygsaktiebolaget Göta kanals årsmöte

”Ångfartygsaktiebolaget Göta kanal hade i går ordinarie bolagsstäm­ma å Hotell Rydberg i Stockholm under f. d. byråchefen Uddenbergs ordförande­skap. Ett af styrelsen framstäldt och af revisorerna tillstyrkt förslag, att 1897 års nettobehållning, 85,175 kr. 26 öre, använ­des sålunda, att kupongen N:o 8 från och med den 1 mars […]

Om bygget av Vestergötland – Göteborgs järnväg

”För den under byggnad va­rande banan kommer person stationen i Göteborg att blifva vid Lilla Bommens hamn, där särskildt stationshus för ändamålet torde komma att uppföras. Vid Trollhättegatan på Hultmans holme kommer godsstationen att få sin plats. Invid Gullbergsvass eller i omedelbar närhet af Hultmans holme komma en […]

Frågan är fri

I avdelningen ”från allmänheten”, alltså insändarspalten publicerades den 24 januari 1898 följande fråga under rubriken ”Frågan är fri” från en Skattdragare: ”Hemställes till vederbörande huruvida det är förenligt med god ordning och konseqvens att icke samtliga öfvergångar uti Nya allén hållas uti lika renligt skick, i det att […]

Trafikhinder och vanprydnad

”Herr Redaktör! Haf godheten lemna plats för följande i Eder ärade tidning: Man ser allt som oftast i tidningarna, att handlande som haft varor liggande på stadens kajer fått plikta rätt betydligt Men den massa af tomma sillådor som dagligen finnes uppstapplade på gatan utanför sillmagasinen å Gamla […]

Kanalen mellan staden och Mölndalsån

Fattighusån är egentligen en grävd kanal som öppnades för trafik 1641. Namnet har vattendraget fått av fattighuset som från och med 1726 hade sina byggnader invid kanalen. Innan dess användes namn som Mölndals(å) kanal, Gullbergs kanal och Slusskanalen. (Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län, s. 135, Almquist D1, […]

Kullerstenar eller asfalt?

”I Göteborgs stadsfullmäktiges handlingar n:r 106 föreslår byggnadschefen i ett till Gatu- och Vägförvaltningen stäldt an­förande att Masthuggstorget skall sten­sättas på samma sätt som för Skanstorget redan beslutits: d. v. s., med dels tuktad sten, dels kullersten. Af kostnadsförslaget framgår att arbe­tet kommer att kosta staden 9,800 kr., […]

Resor och paket nyåret 1845

Gott Nytt År! Vi är mitt uppe i de stora helgerna där många väljer att resa till andra delar av landet, eller att skicka och ta emot paket. Nyårsdagen 1845 fanns följande annons införd i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning. Paket till Christiania i Norge skickades den 13, januari, […]

En påstötning till vederbörande

En missnöjd skattebetalare klagar över de dåliga förhållandena för fotgängare vid Järntorget. ”Ehuru här flere gånger påpekats det högst bedröfliga skick, hvari Järntorget och den snedt däröfver befintliga gångbanan befinner sig, tyckes dock vederbörande ej därvid fästa det ringaste afseende, Om man betraktar de dyrbara planeringar, som göres […]

Tänk på droskkuskarne!

”Julen stundar och det gäller att göra den tilldragande och angenäm för de sämst lottade. Till dessa torde tvitvelsutan droskkuskarne räknas. Samtidigt som deras yrke är enfor­migt och förenadt med en oerhördt lång ar­betstid äro de utsatta för allt slags väder. Likväl kan det icke nekas att de […]