”Vid stadsfullmäktiges sammanträde på torsdagen väckte hr Sandberg en motion, som går ut på, att staden vid förhandlingarne rörande centralstationen m.m. måtte söka få Västkustbanan inledd från Almedals station till stationen vid Drottningtorget över Kålltorp, Sävenäs och Olskroken.

Motionären påpekar, att Västkustbanan, om detta förslag realiserades, kunde utvidgas till dubbelspårig på samma gång som de östra stadsdelarnas järnvägsförbindelser ordnas. Den ur stadsplanesynpunkt högst olyckliga enkelspåriga Västkustbaneviadukten kunde helt borttagas.

Enligt ett på sin tid uppgjort förslag uppgingo anläggningskostnaden för linjen Almedal–Sävenäs till c:a 1,8 milj. kr., vilket torde motsvara efter nuvarande pris c:a 1,2 milj. kr. Förslaget upptog en järnvägsstation i trakten av Kärralund och Kålltorp. Avståndet från Almedal till Olskroken den föreslagna vägen är lika med nuvarande linjen Almedal–Bergslagsbanans station. Den faktiska förlängningen av sträckan Almedal–Göteborg över Sävenäs kommer alltså att motsvaras av bansträckan Olskrokens station–Statens station.

En sådan inledning av Västkustbanan till statsbanestationen skulle medföra en fullständig omvälvning i det nu splittrade bangårdssystemet genom att samtliga bredspåriga banor, som nu löpa in till Göteborg (Säröjärnvägen häri inbegripen) skulle få anslutning vid Olskrokens station, Bergslags- och Västkustbanorna skulle alltså även sedan den sistnämnda anslutits till statens station, erhålla kontakt med varandra vid Olskroken, vilket är av allra största betydelse.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 20 april 1923)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Olskrokens station, ev. år 1915.