”Som förut nämnts stå sedan någon tid tillbaka de tjugo nya stora öppna släpvagnarna färdiga att sättas in i spårvägstrafiken, så snart väderleksförhållandena tillåta.

De öppna släpvagnarna ha under de gångna åren visat sig vara synnerligen populära bland trafikanterna och de nya vagnarna, för vilkas typ och utstyrsel vi redan förut närmare redogjort, synas ha förutsättningar att tillfredsställa även högt ställda anspråk.

Under den senaste tiden ha de nya vagnarna nattetid provkörts. Den första egentliga större provturen med dem under dagtrafik har i dag ägt rum. Turen fick sitt särskilda intresse därigenom att man följde den nylagda spårslingan över Götaplatsen. På detta spår ha förut endast en del montagevagnar o. dyl. framförts.

Vid 11-tiden på f.m. utgick från Kungsladugård ett litet spårvagnståg bestående av en vanlig motorvagn och två öppna släpvagnar av den nya typen. Färden togs över Götaplatsen till Korsvägen. Här körde man in på den nya spåröglan vid Johanneberg. Från Korsvägen återvände man sedan till Kungsladugård. Provturen stod under ledning av ingenjör Malmer.

Att man valde att provköra de öppna vagnarna i ett dylikt trevagntåg berodde på att man har tänkt sig att eventuellt under sommaren köra dylika spårvagnståg på de båda utställningslinjerna Majorna–Korsvägen och Bergslagsgatan–Korsvägen.

Genom det tillskott, som vagnparken erhållit i och med anskaffandet av de ifrågavarande tjugo släpvagnarna har antalet öppna släpvagnar, som disponeras av Göteborgs spårvägar, i ett slag fördubblats.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 23 april 1923)

Bilden i sidhuvudet är hämtad ur Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 23 april 1923.