”Jägmästaren i Göteborgs revir, Gust. Svensson, påpekar i sin nu avgivna berättelse för fjolåret, att jaktvård i mer omfattande betydelse endast undantagsvis förekommer inom reviret. Några särskilda åtgärder till skyddande av det matnyttiga villebrådet eller dess förökande, till uppfriskande eller stärkande av stammen eller införande av härdigare raser eller nya arter göres sällan. Mångenstädes företagas ej ens de allra nödvändigaste åtgärder för efterhållande eller minskningen av de skadliga rovdjuren.

Vilttillgången inom reviret förklaras vara ringa. Detta gäller ej endast högdjuren, av vilka älgen uppträder blott å ett par trakter inom reviret, utan så gott som alla förefintliga arter. Icke ens haren, som dock vissa år är rätt talrik, kan sägas uppvisa en tillräckligt stark stam. En viss försiktighet, som f.ö. hittills alltid iakttagits, synes därför jägmästaren alltjämt vara på sin plats vid utarrenderingar av jakträtter å revirets kronoparker, vilka väl behövas som skyddsområden för vildanden. (h)” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 24 april 1923)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Skolplansch, hare.