”Enligt vad Handelstidningen inhämtat har länsstyrelsen nu avgivit utlåtande över hr J.E. Holmbergs m.fl. besvär över länsstyrelsens avslag på deras ansökan om tillstånd att idka yrkesmässig trafik huvudsakligen mellan Askim och Göteborg.

Länsstyrelsen framhåller, att något behov av den ifrågasatta biltrafiken icke kan anses föreligga, ej heller synes den ur lämplighetssynpunkt vara att förorda. Den vägsträcka, som skulle trafikeras, löper jämsides med järnvägen Göteborg–Särö. Tågförbindelser mellan Göteborg och Askim måste också anses med hänsyn till Askims behov tillfredsställande. I detta sammanhang bemötes bl.a. under hänvisningen till befolkningssiffrorna jämförelsen mellan Askim å ena sidan och Mölndal, Partille och Långedrag å den andra.

Om en reguljär automobillinje skulle upprättas mellan Göteborg och Askim skulle tydligen järnvägen åsamkas en icke obetydlig minskning i sina trafikinkomster. Då järnvägens ekonomiska bärkraft är synnerligen svag, bleve en sådan inkomstminskning för densamma med säkerhet kännbar. En naturlig följd härav bleve, att järnvägens trafikmöjligheter minskades, en olägenhet som självfallet komme att drabba jämväl trafikanterna. Detta missförhållande torde icke i nämnvärd mån uppvägas av den ifrågasatta automobiltrafikens nytta. Denna omfattar till en början endast en mindre del av järnvägens trafikområde. Man i övrigt äger den icke på minsta sätt den möjlighet att tillgodose trafikanterna som järnvägen, om denna utan intrång av andra får ostörd utöva sin verksamhet. Järnvägsbolaget bör också i den beviljade koncessionen äga ett visst fog för yrkandet om skydd mot för järnvägsföretaget menligt inverkande konkurrens.

Efter att bl.a. ha erinrat om att kommunalfullmäktige i Askim ansett sig sakna anledning tillstyrka ändring i länsstyrelsens beslut, framhåller styrelsen, att den väl håller före att all konkurrens med järnvägsföretag ej bör förhindras, men då konkurrens förefaller bliva mera till skada än gagn och sålunda, såsom nu skulle bli fallet, måste betraktas som osund, synes det vara angeläget att stävja densamma.

Länsstyrelsen hemställer till slut att k. m:t icke måtte göra någon ändring i det överklagade beslutet.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 26 april 1923)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Motiv från Säröbanans station vid Karlsroplatsen. Stationen sedd ”inifrån”.