Kategori: Trafik & infrastruktur

Med train till Jonsered

Den 1 december 1856 rullade ett tåg från Göteborg till Jonsered för att inviga den första järnvägsanslutningen till Göteborg. Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning återgav händelsen i en mindre artikel ”I dag omkring kl. 12, straxt efter det kanonskotten saluterat till Oscarsdagens ära, afgick från härv. provisionella bangård en […]

Provisorisk bro över Vallgraven

”För en provisorisk bro öfver Vallgrafven vid teatern göras nu förberedande arbeten såsom pålning m. m. När denna bro blir färdig att upptaga trafiken, kommer den gamla teaterbron att rivas för att ersättas af den nya ståtliga bro, som kommer att byggas i sammanhang med Östra Hamngatans igenfylJning.” […]

Vestergötland – Göteborgs järnväg når Varatrakten

”Å Vestergötland —Göteborgs järnväg har railsutläggningen nu tagit sin början i Varatrakten, hvarest en del af den från Belgien inköpta railsen fin­nes upplagd. En annan del har förts till linien närmare Göteborg. Åt Skara­hållet har terrasseringsarbetet hunnit strax intill staden.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 28 juni 1898) Bilden i […]

Spårvagnar och droskor i 1880-talets Göteborg

Dagens skildring av Göteborg är hämtad ur Göteborg: skisserade skildringar af Sveriges andra stad i våra dagar jämte en återblick på dess minnen från 1884 och berättar om spårvagnar och droskor i staden. Spårvägen var då en ganska ny företeelse som hade varit omtvistad, kan det verkligen bära […]

Skenande häst på Gustav Adolfs torg

”I vildt sken kom i går e. m. en häst förspänd ett åkdon, hvari hemmansegaren Axel Andersson, Bärby Säfve, och hans hustru åkte, inrusande å Gustaf Adolfs torg från Fontänbron där djuret blifvit skrämdt. Sedan den svindlande färden gått öfver torget, störtade hästen till marken å Norra Hamngatan, […]

Varningstaflor för velocipedåkare

”Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län har medgifvit Göteborgs velocipedklubb att å erforderliga ställen vid vägar inom Göteborgs fögderi upp­sätta varningstaflor för velocipedåkande, innehållande orden dels “Hjulmän sakta” och dels “Hjulmän stig af“.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 27 maj 1898) Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Stockholms […]

Elektrisk motorvagn till Göteborg

”En elektrisk motorvagn från firman Panhard & Levasser i Paris har hitkommit med ång. “Götha“. Motorvagnen, som är den första i sitt slag här i trakten, är införd för Pellerins margarinfabrik här i Göteborg. Den har storleken och utseendet af en vanlig enspännaredroska och går på gummiklädda hjul. […]

Mönstring av spårvägsbolagets hästar, vagnar och personal

”Mönstring med spårvägsbolagets hästar och vagnar med tillbehör samt kuskar och konduktörer förrättades i går vid spårvägsstallarne å Gårda af polis kommissarie Lundberg, stadsveterinär Blomgren och smedmästare C. F. Samuelsson i närvaro af bolagets direktör hr Stoddard och regementsveterinär Bergström. Bolagets samtlige 129 hästar voro vid godt hull, […]

Frågan om gatubelysningen på Östra hamngatan

Det fanns mycket att diskutera kring utformningen av den nya gatan som växte fram, igår var det träden, idag var turen kommen till belysningen ”Gatu- och vägförvaltningen yttrar i sitt förslag till reglering af östra Hamngatan, att förvaltningen — med afseende å ökade bredden af trottoirerna — anser […]

Östra hamngatan förses med träd

”Gatu- och vägförvaltningen har nu till stadsfullmäktige öfverlemnat för­slag till gatuanordningen i anledning af beslut om fyllning af en del af Östra hamnkanalen. Kostnadsförslagets slutsumma uppgår till 63,000 kronor, hvaraf 3,000 kronor äro beräknade åtgå till trädplanteringar. Förslaget öfverensstämmer i hufvudsak — utom dessa trädplanteringar — med det […]

En fara

”Utmed Redberget åt Olskroksgatan till finnes en gångstig, som är mycket trafike­rad af både barn och äldre personer. Ofvanom denna gångstig finnes en grusbacke, belamrad med stora stenar, hvilka äro så underminerade, att de hvilket ögonblick som helst kunna störta ned öfver fotgängarne. Såsom det nu är, borde […]

Från automobil-lastvagn till självkörande buss

De senaste veckorna har Göteborgs första självkörande buss rullat på smågator i närheten av Chalmers tekniska högskola (se inslag i SVT Väst). Det är inte den första i sitt slag som rullar i Sverige men den väcker ändå uppmärksamhet och det är mer regel än undantag att mobilkameran […]

Ny huvudstation för spårvägen

”Spårvägarnes hufvudstation allt sedan deras öppnande för trafik har, som bekant, varit vid Brunns­parken. Nu är stationen emellertid un­der förflyttning till Drottningtorget, där platsen är i allo lämpligare och fördel­aktigare än på Södra Hamngatan. När­maste anledningen till flyttningen är ar­betet å Arkaderna, som gör att platsen icke räckte […]

Vedupplag & rälsimport

Två notiser ur tidningen denna dag berättade om att vedupplagen vid Lilla Bommen skulle bort samt hur mycket räls som Sverige importerade till bygget av de nya järnvägarna. ”Vedupplagen vid Lilla Bom­men. Drätselkammaren, som anser att det numera icke är af behofvet påkalladt att plats för vedupplag at […]

Ny spårvagnskollision

  I går, den 12 mars, var det årsdagen av den svåra spårvagnsolyckan vid Vasaplatsen 1992 då 13 personer dog och 23 skadades (läs mer på GP via denna länk). Idag skall vi blicka tillbaka ännu längre, till år 1902 då elektriska spårvagnar hade ersatt hästspårvägen. Dagens berättelse […]

Striden om Lejonbryggan

”De sista spåren af den år 1734 uppförda gamla Lejonbryggan äro nu utplånade, och sedan kajen åt Gustaf Adolfs torg blivit fullbordad är det omöjligt att ana hvarest den sista representanten af den antika smaken i våra fordom så halsbrytande bryggor varit belägen.” (GP 30 juli 1864) Sommaren […]