Kategori: Trafik & infrastruktur

Spårväg till Mölndal?

Tankar fanns 1898 på att fortsätta verksamheten med hästspårvagnar efter att staden Göteborg fått nya elektriska: ”Underhandlingar äro inledda med spårvägsbolaget om att anlägga en spårväg till Mölndal. Meningen vore att då, såsom antagligen blir förhållandet, staden får elektriska linier, använda den nuvarande materielen för trafikerande af en […]

Trafikolycka vid Lilla Torp

”Ett sällskap utländska resande, bestående af 3 damer och 2 herrar, hade i förgår varit uppe vid Del­sjön och var vid 4-tiden på e. m. på åter­resa till staden, då-i den branta liden vid Lilla Torp tistelstången till vagnen brast, hvarvid vagnen stjelpte, och de resande ka­stades ut. […]

Elektriska spårvägar i Göteborg

”Som bekant tillsatte stadsfullmäktige förra året en särskild komité för utredandet af frågan om anläggande af elektriska spårvägar härstädes. Det dryga arbete som varit förenadt med den­na utredning har i dagarna afslutats, och i går justerades komiténs utlåtande. Komiterade föreslå fullständigt slopan­de af hästspårvägar och införande af elektriska […]

Flottningsleden genom Göteborg

Mitt i centrala Göteborg gick en betydande flottningsled som var aktiv från stadens första tid till inledningen av 1900-talet. Stockar kom från bland annat Landvetter och Härryda för att användas vid byggen i staden eller exporteras.

Almarna utmed Allmänna vägen fälls

”Arbetet på utvidgningen af Allmänna vä­gen från Carl Johans kyrka till Betzens gata har nu påbörjats och flera af de gamla lummiga almar, som i många som­rar bringat skugga åt Majborna — i år behöfvas de icke! — ha fallit och bort­köras nu uppsågade i småbitar. Denna del […]

Med train till Jonsered

Den 1 december 1856 rullade ett tåg från Göteborg till Jonsered för att inviga den första järnvägsanslutningen till Göteborg. Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning återgav händelsen i en mindre artikel ”I dag omkring kl. 12, straxt efter det kanonskotten saluterat till Oscarsdagens ära, afgick från härv. provisionella bangård en […]

Provisorisk bro över Vallgraven

”För en provisorisk bro öfver Vallgrafven vid teatern göras nu förberedande arbeten såsom pålning m. m. När denna bro blir färdig att upptaga trafiken, kommer den gamla teaterbron att rivas för att ersättas af den nya ståtliga bro, som kommer att byggas i sammanhang med Östra Hamngatans igenfyllning.” […]

Vestergötland – Göteborgs järnväg når Varatrakten

”Å Vestergötland —Göteborgs järnväg har railsutläggningen nu tagit sin början i Varatrakten, hvarest en del af den från Belgien inköpta railsen fin­nes upplagd. En annan del har förts till linien närmare Göteborg. Åt Skara­hållet har terrasseringsarbetet hunnit strax intill staden.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 28 juni 1898) Bilden i […]

Spårvagnar och droskor i 1880-talets Göteborg

Dagens skildring av Göteborg är hämtad ur Göteborg: skisserade skildringar af Sveriges andra stad i våra dagar jämte en återblick på dess minnen från 1884 och berättar om spårvagnar och droskor i staden. Spårvägen var då en ganska ny företeelse som hade varit omtvistad, kan det verkligen bära […]

Skenande häst på Gustav Adolfs torg

”I vildt sken kom i går e. m. en häst förspänd ett åkdon, hvari hemmansegaren Axel Andersson, Bärby Säfve, och hans hustru åkte, inrusande å Gustaf Adolfs torg från Fontänbron där djuret blifvit skrämdt. Sedan den svindlande färden gått öfver torget, störtade hästen till marken å Norra Hamngatan, […]

Varningstaflor för velocipedåkare

”Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län har medgifvit Göteborgs velocipedklubb att å erforderliga ställen vid vägar inom Göteborgs fögderi upp­sätta varningstaflor för velocipedåkande, innehållande orden dels “Hjulmän sakta” och dels “Hjulmän stig af“.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 27 maj 1898) Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Stockholms […]

Elektrisk motorvagn till Göteborg

”En elektrisk motorvagn från firman Panhard & Levasser i Paris har hitkommit med ång. “Götha“. Motorvagnen, som är den första i sitt slag här i trakten, är införd för Pellerins margarinfabrik här i Göteborg. Den har storleken och utseendet af en vanlig enspännaredroska och går på gummiklädda hjul. […]

Mönstring av spårvägsbolagets hästar, vagnar och personal

”Mönstring med spårvägsbolagets hästar och vagnar med tillbehör samt kuskar och konduktörer förrättades i går vid spårvägsstallarne å Gårda af polis kommissarie Lundberg, stadsveterinär Blomgren och smedmästare C. F. Samuelsson i närvaro af bolagets direktör hr Stoddard och regementsveterinär Bergström. Bolagets samtlige 129 hästar voro vid godt hull, […]

Frågan om gatubelysningen på Östra hamngatan

Det fanns mycket att diskutera kring utformningen av den nya gatan som växte fram, igår var det träden, idag var turen kommen till belysningen ”Gatu- och vägförvaltningen yttrar i sitt förslag till reglering af östra Hamngatan, att förvaltningen — med afseende å ökade bredden af trottoirerna — anser […]

Östra hamngatan förses med träd

”Gatu- och vägförvaltningen har nu till stadsfullmäktige öfverlemnat för­slag till gatuanordningen i anledning af beslut om fyllning af en del af Östra hamnkanalen. Kostnadsförslagets slutsumma uppgår till 63,000 kronor, hvaraf 3,000 kronor äro beräknade åtgå till trädplanteringar. Förslaget öfverensstämmer i hufvudsak — utom dessa trädplanteringar — med det […]

En fara

”Utmed Redberget åt Olskroksgatan till finnes en gångstig, som är mycket trafike­rad af både barn och äldre personer. Ofvanom denna gångstig finnes en grusbacke, belamrad med stora stenar, hvilka äro så underminerade, att de hvilket ögonblick som helst kunna störta ned öfver fotgängarne. Såsom det nu är, borde […]