”Bergslag–Göteborgs station är, erinras i Ö.C., i trafikhänseende icke allenast den största enskilda järnvägsstation inom landet, utan den intager i detta afseende ett af de främsta rummen bland rikets samtliga stationer. Sålunda utgjorde dess inkomst för afsänd och anländ trafik under förra året, sammanräknad för de 3:en å densamma inlöpande banorna, 4,241,775 kr., hvilken inkomstsumma endast öfverträffas af Stockholms central. Med afseende å persontrafiken utgjorde dess inkomst af afsänd trafik 706,892 kr., öfverträffad endast af Stockholms central och Malmö, då till den senare stationen medräknas motsvarande inkomst för å densamma inlöpande enskilda banor. Inkomsten för gods med afseende å afsänd trafik utgjorde 1,062,504 kr., härutinnan öfverträffad af Gellivare, Stockholms central samt Göteborgs statsbanestation. Häraf framgår att Bergslag–Göteborgs station i fråga om trafikrörelsen i sin helhet, inkomst af afsänd och anländ trafik, intager 2:dra rummet af rikets samtliga stationer, näst Stockholms central, ifråga om afsänd persontrafik 3:dje och afsänd godstrafik 4:de rummet.” (Ur: Göteborgs-Posten 5 november 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Bergslagernas stationshus, Göteborg.