”Det sägs så ofta, att det eller det ’icke är Göteborg värdigt’, och insändaren vill hemställa till vederbörande, om det icke vore Göteborg värdigt, att, när det skall flaggas på dess rådhus, man dels ser till, att de flaggor, som hissas, äro icke allt för gamla och urblekta och dels, att när ett annat lands flagga hissas, denna värkligen är hvad den är ämnad föreställa.

Så är dock inte förhållandet med den f.d. norska flaggan, som i dag hissats på en af rådhusets flaggstänger. Det är nämligen en gammal norsk handelsflagga med unionsmärke, och någon dylik finnes nu icke längre. Unionsmärket är bibehållet endast i örlogsflaggan.

Det är väl dock olämligt, att man vid så att säga officiel flaggning icke tager hänsyn till faktiska förhållanden, och faktum är, att den norska flaggan, som kan hissas å Göteborgs rådhus, icke äger unionsmärke, och det är väl icke meningen att hissa fantasiflaggor i andra länders färger på stadens rådhus.

Unionsvän.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 4 november 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Göteborg, Gustaf Adolfs torg, Rådhuset och Kommendantshuset till höger på bilden.