”Stiftelseurkund har utfärdats för ett bolag, som i Göteborg skall idka trafik med luftdroskor. Bland stiftarna märkas överstelöjtnant A. Edström, grosshandlare G. Fræncel och disponenten M.V. Halling, och som chef för bolaget är designerad ingenjör Karl Lignell, f.n. chef för Internationella luftfartsutställningens byrå härstädes och förut som bekant i många år anställd i Svenska Lufttrafikaktiebolaget.

Avsikten är, som nämndes, att bedriva drosktrafik. Några regelbundna turer komma sålunda ej att företagas, utan allmänheten skall kunna på beställning få luftfordon till förfogande för resor på kortare eller längre sträckor. Bolaget disponerar en hel park av bekväma maskiner, såväl land- som sjöflygplan. De flesta äro öppna, men även täckta kupéer skola kunna erhållas. Bland förarna märkas de duktiga Porjusflygarna, ingenjörerna Hultström och Holmén, vilka under ett par års tid dagligen fört svenska statens maskiner på världens nordligaste flyglinje.

Som flygfält kommer anläggningen i Torslanda att användas. Beträffande taxorna för luftdroskorna är ännu intet bestämt, men avsikten är att söka göra droskorna tillgängliga för en så stor allmänhet som möjligt. Man avser att starta flygverksamheten så snart som möjligt.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 14 april 1923)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Troligen är fotografiet taget 5 augusti 1923 vid invigningen en Göteborgs Flyghamn i Torslanda,