”På vägstämma med Sävedals vägdistrikt på tisdagen beslöts att låta iordningställa byvägen Lexby–Kåhög–Högen för genomfartstrafik under den tid, som det förut beslutade arbetet med stensättningen av landsvägen från Partille kyrka till Högen kommer att pågå. Det av ing. Frid. Dahlström upprättade kostnadsförslaget gick till 23,910 kr. och omfattade såväl grundförbättringar av själva vägen i dess västra del som omläggning av backarna vid Brodalen och förstärkning av bron över Säveån vid Högen. För breddning av vägen vid nämnda dal hade Jonsereds Fabrikers Aktiebolag kostnadsfritt erbjudit mark, som sedan skulle gå i byte med mark som tillhör statens järnvägar.

Vidare beslöt stämman att genom påföring av makadam och grus för en kostnad av högst 5,000 kr. låta reparera landsvägen mellan Partille Kyrka och Högen. Denna vägsträcka hade nämligen genom den stora automobiltrafiken under den regniga väderleken i vintras blivit på en del ställen så sönderkörd, att det ansågs alltför betungande för de väghållningsskyldige att själva sätta den i stånd.

Stensättningen av denna väg, vartill staten lämnar sten gratis och som beräknas kosta 122,000 kr., kommer ej att påbörjas förrän till hösten, enär det ej ansetts lämpligt att stänga den för trafik under utställningstiden.

Ing. Dahlström har antagits till entreprenör för en del arbeten å byvägen. Vägskillnaden–Eskilsby i Landvetter, såsom bortsprängning av berghällar och sänkning av backar vid Forsåsen och Rävabäcksliden samt omläggning av vägen vid Risbacka, Sandsbacka och Slapperhult. Omläggningen vid Sandsbacka kommer dock att bero på, om markägaren vill släppa till grus gratis. Entreprenaden omfattar även förbättring av den västra delen av denna väg från Snugga till länsgränsen mot Halland. Kostnaden är 30,000 kr. (hs)” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 10 april 1923)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Vägövergång i Kåhög mellan Jonsered och Partille.