Kategori: Trafik & infrastruktur

Ny spårvagnskollision

  I går, den 12 mars, var det årsdagen av den svåra spårvagnsolyckan vid Vasaplatsen 1992 då 13 personer dog och 23 skadades (läs mer på GP via denna länk). Idag skall vi blicka tillbaka ännu längre, till år 1902 då elektriska spårvagnar hade ersatt hästspårvägen. Dagens berättelse […]

Striden om Lejonbryggan

”De sista spåren af den år 1734 uppförda gamla Lejonbryggan äro nu utplånade, och sedan kajen åt Gustaf Adolfs torg blivit fullbordad är det omöjligt att ana hvarest den sista representanten af den antika smaken i våra fordom så halsbrytande bryggor varit belägen.” (GP 30 juli 1864) Sommaren […]

Ångfartygsaktiebolaget Göta kanals årsmöte

”Ångfartygsaktiebolaget Göta kanal hade i går ordinarie bolagsstäm­ma å Hotell Rydberg i Stockholm under f. d. byråchefen Uddenbergs ordförande­skap. Ett af styrelsen framstäldt och af revisorerna tillstyrkt förslag, att 1897 års nettobehållning, 85,175 kr. 26 öre, använ­des sålunda, att kupongen N:o 8 från och med den 1 mars […]

Om bygget av Vestergötland – Göteborgs järnväg

”För den under byggnad va­rande banan kommer person stationen i Göteborg att blifva vid Lilla Bommens hamn, där särskildt stationshus för ändamålet torde komma att uppföras. Vid Trollhättegatan på Hultmans holme kommer godsstationen att få sin plats. Invid Gullbergsvass eller i omedelbar närhet af Hultmans holme komma en […]

Frågan är fri

I avdelningen ”från allmänheten”, alltså insändarspalten publicerades den 24 januari 1898 följande fråga under rubriken ”Frågan är fri” från en Skattdragare: ”Hemställes till vederbörande huruvida det är förenligt med god ordning och konseqvens att icke samtliga öfvergångar uti Nya allén hållas uti lika renligt skick, i det att […]

Trafikhinder och vanprydnad

”Herr Redaktör! Haf godheten lemna plats för följande i Eder ärade tidning: Man ser allt som oftast i tidningarna, att handlande som haft varor liggande på stadens kajer fått plikta rätt betydligt Men den massa af tomma sillådor som dagligen finnes uppstapplade på gatan utanför sillmagasinen å Gamla […]

Kanalen mellan staden och Mölndalsån

Fattighusån är egentligen en grävd kanal som öppnades för trafik 1641. Namnet har vattendraget fått av fattighuset som från och med 1726 hade sina byggnader invid kanalen. Innan dess användes namn som Mölndals(å) kanal, Gullbergs kanal och Slusskanalen. (Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län, s. 135, Almquist D1, […]

Kullerstenar eller asfalt?

”I Göteborgs stadsfullmäktiges handlingar n:r 106 föreslår byggnadschefen i ett till Gatu- och Vägförvaltningen stäldt an­förande att Masthuggstorget skall sten­sättas på samma sätt som för Skanstorget redan beslutits: d. v. s., med dels tuktad sten, dels kullersten. Af kostnadsförslaget framgår att arbe­tet kommer att kosta staden 9,800 kr., […]

Resor och paket nyåret 1845

Gott Nytt År! Vi är mitt uppe i de stora helgerna där många väljer att resa till andra delar av landet, eller att skicka och ta emot paket. Nyårsdagen 1845 fanns följande annons införd i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning. Paket till Christiania i Norge skickades den 13, januari, […]

En påstötning till vederbörande

En missnöjd skattebetalare klagar över de dåliga förhållandena för fotgängare vid Järntorget. ”Ehuru här flere gånger påpekats det högst bedröfliga skick, hvari Järntorget och den snedt däröfver befintliga gångbanan befinner sig, tyckes dock vederbörande ej därvid fästa det ringaste afseende, Om man betraktar de dyrbara planeringar, som göres […]

Tänk på droskkuskarne!

”Julen stundar och det gäller att göra den tilldragande och angenäm för de sämst lottade. Till dessa torde tvitvelsutan droskkuskarne räknas. Samtidigt som deras yrke är enfor­migt och förenadt med en oerhördt lång ar­betstid äro de utsatta för allt slags väder. Likväl kan det icke nekas att de […]

Spårvagnsmissöde

”Då en spårvagn vid 1-tiden i går e. m. kom å Södra vä­gen i riktning mot staden blef hästen i när­heten af cirkusbyggnaden af okänd anledning skrämd och kastade sig hastigt åt sidan af vägen med den påföljd att spårvagnen urspå­rade, hvarjemte hästen stötte så häftigt ena bakbenet […]

Hövågen

”Drätselkammaren har hemställt att den vid skjutsinrättningen befintliga hövågen skall bibehållas för all­mänhetens begagnande och stå under drät­selkammarens förvaltning. Som förut meddelats, bar stadsfullmäk­tige beslutat att öfverlemna skjutsningsskyldigheten till en entreprenör och försälja hästar och fordon. Drätselkamma­ren har därför vidare fått bemyndigande att uthyra den af skjutsinrättningen an­vända […]

Osäker farled vid Qviberg

”Från flera håll har uttalanden förekommit att båtvägen till Qviberg nu under den mör­kare årstiden är högst osäker till följd däraf att nödig belysning saknas. Ett större pålvirke är nemligen uppfördt tvärs öfver elfven och gör farleden mycket riskabel. Visserligen är å ena ändan af detta pålvirke en […]