”För tekniska samfundet hade i går beredts tillfälle att göra en tur å linien till Majorna, där vagnstallarna besågos, hvarefter den elektriska kraftstationen å f.d. gasvärkstomten togs i närmare skärskådande.

Med trenne extra vagnar afreste ett 100 tal af samfundets medlemmar kl. 5 e.m. från Järntorget ut till vagnstallarne, där direktör Edström visade anordningarna och beskref vagnarnas konstruktion. Därpå bar det åter af in till staden, till spårvägarnes kraftstation, som besågs under ledning af lektor A.A. Lindfors. Vid samfundets möte senare på aftonen å Coldinuorden höll lektor Lindfors ett intressant föredrag om de maskinella anordningarna vid kraftstationen. Göteborgs-Posten har nyligen meddelat en detaljerad beskrifning å dessa maskinerier, hvarför vi här lämna endast en kortfattad redogörelse för föredraget.

Lektor Lindfors beskref till en början huru kylvattnet för kondensatorerna inledes i kulvertar från Rosenlundskanalen. Vidare redogjorde tal. för de tre af Jönköpings mek. värkstad levererade driftmaskinerna, s.k. triple-expansions-sjömaskiner och för pannorna af Tischbein-system. Kontraktsbestämmelserna för maskineriet hade varit stränga, men vid det utförda profvet hade alla bestämmelserna till fullo uppfyllts. Tal. omnämnde bl.a., att Calverts ekonomiser visat sig medföra stor besparing och att äfven en eldningsapparat af Calverts konstruktion, som på försök användes vid en af pannorna, medfört 10 procent bättre resultat. Den väldiga, 50 meter höga skorstenen, som man haft svårt att placera med hänsyn till dess tyngd och grundens beskaffenhet, hade visat sig stå bra; ingen spricka i muren hade hittills förmärkts.

Af Tekniska samfundets medlemmar uttalades såväl vid besöken å de olika anläggningarna som vid sammanträdet efteråt idel loford öfver det sätt, på hvilket vår spårvägsstyrelse hittills skilt sig från sin uppgift.

I samband härmed kan nämnas, att å Slottsskogslinien öppnas i morgon sträckan från Stadsbiblioteket upp genom Haga kyrkogata och Västergatan fram till Slottsskogen. Profkörning ägde rum i dag. På gamla Stigbergslinien nedlägges hästtrafiken helt och hållet om några dagar. Om ej alltför starka nattfroster under den närmaste tiden hindra det återstående arbetet, beräknas hela det elektriska spårvägsnätet vara färdigt i midten af november.” (Ur: Göteborgs-Posten 24 september 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Klippgatan 6,8 och 10. T.h spårvägens gamla vagnhall vid Jaegerdorffspltsen. Sträckning mot Carnegieska bruken.