”Det nya folkbiblioteket i Redbergslid öppnas för allmänheten i dag och kommer att bli tillgängligt hvardagar kl. 12-2 och 5-9 e.m. samt söndagar 1-3 och 6-9 e.m.

Biblioteket, som är inrymdt i det vackert belägna huset n:r 14 vid Redbergsvägen, består af trenne rum i 2:dra våningen. När man stigit uppför trappan kommer man direkt in i expeditionsrummet, som på samma gång får tjänstgöra som vestibul. På grund af att trappuppgången måst anornas rakt under detta rum och ej enligt vederbörandes önskan utanför själfva byggnaden, då byggnadsnämnden lade hinder därför, har trappan tagit bort en stor del af utrymmet.

På ena sidan om expeditionsrummet är stora läsesalen belägen, dit de personer, som läsa böcker på stället, ha att gå. Denna sal är stor, ljus och luftig och ingenting har sparats för att göra den till en treflig och angenäm vistelseort. I salen finnas åtta stora bord med stolar i fornnordisk stil. Tidningsrummet, som befinner sig på andra sidan vestibulen, är något mindre än läsesalen. Där finnas fyra bord. Af tidningar märkas de dagliga göteborgstidningarna samt ett par stockholmstidningar. Dessutom finnas en del tidskrifter.

Boksamlingen omfattar omkring 780 band, alla i rödt omslag af dermatoid med bokens nummer och Redbergslids folkbiblioteks stämpel i guldtryck. Dermatoid har den fördelen framför andra inbindningsomslag att det kan tvättas om det blir smutsigt, alltså synnerligen praktiskt i ett folkbibliotek. I Majornas folkbibliotek skola banden blifva af blå dermatoid.

En nyhet i Redbergslids folkbibliotek är, att hemlån beviljas utan borgen och att den lånesökande endast behöfver styrka hvem han är genom intyg af arbetsgifvare eller annan känd person. Han får dock underskrifva en förbindelse att bl.a. aktsamt handtera de böcker, som erhållas till låns, samt att återställa dem inom stadgad tid (14 dagar).

Folkbiblioteket i Majorna kommer att öppnas omkring den 1 november.” (Ur: Göteborgs-Posten 25 september 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Vy åt väster tagen från en punkt strax intill Hökegatan