”Med de sorgliga macadamgatorna med eller utan trottoarer af sand är nog hvarje stadsdel föga belåten. Men medan betydliga gatuförbättringar gjorts de senare åren här och hvar i staden, har Majorna fått behålla sina gator och trottoarer i det eländigaste macadamskick. Att majborna icke äro nöjda med denna efterblifvenhet, må ingen förtänka dem.

Karl Johans församlings kommunalförening hade på sammanträde i går afton upptagit till behandling frågan om gatuförbättringar i Majorna i samband med spårvägsanläggningen. Ingeniör S. Reuterskiöld inledde debatten med en intressant redogörelse för olika gatubeläggningsmetoder och de resp. kostnaderna därför. För våra makadamgator har priset sällan öfverstigit 2 kr. pr kvadratmeter, medan de stansatta gatorna kosta 7 kr. kvadratmetern. I år har gatu- och vägförvaltningen intet litet stensättningsarbete att utföra, icke mindre än 36,000 kvadratmeter. Omläggning af trottoarer vid Makadamsgator, hvilka trottoarer i allmänhet hittills varit och i Majorna ännu äro af sand, tycks därför ha fått något stå tillbaka i år. Annars har gatu- och vägförvaltningen under de senare åren vidtagit en omfattande omläggning af makadamgatornas trottoarer. Nu gäller det för Majorna närmast att få de mäst trafikerade och i miserabelt skick varande Karl Johansgatan och Allmänna vägen stensatta.

Efter inledningsföredraget följde en liflig diskussion, hvarunder uttalades flera önskemål beträffande gatuförbättringar. Åtminstone borde ena trottoaren af Karl Johansgatan stenläggas. Som det är nu vore beställdt måste man för att gå torrskodd ge sig ned i – rännstenarne, som äro stensatta. Det betonades äfven, att det minsta man kunde vänta af vederbörande vore såväl gångbanornas som gatans stensättande. Hvarför skulle exempelvis Stampen och andra stadsdelar vara bättre lottade, ehuru Majorna varit mycket tidigare bebyggdt? Det vore ej för mycket att en gata i Majorna blefve trafikabel.

Slutet blef, att föreningen beslöt uttala den önskan, att i nästa års budget måtte upptagas kostnaderna för stensättning af såväl gång- som körbanorna å Karl Johansgatan och Allmänna vägen.” (Ur: Göteborgs-Posten 27 mars 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Sträckningsbild av Karl Johansgatan mot väster från Stigbergstorget. Rälsläggning för den nya spårvagnslinjen. I fonden Karl Johanskyrkans torn.