”Stadfullmäktiges byggnadskomité för stadens offentliga slakthus har i skrifvelse till spårvägsstyrelsen framhållit nödvändigheten af att till det för slakthuset anvisade området å Marieholm framdeles och hälst samtidigt med slakthusets färdigblifvande anordnas direkt spårvägsförbindelse med stadens spårvägsnät.

I likhet med byggnadskomitén förklarar sig spårvägsstyrelsen i en till stadsfullmäktige ingifven skrivelse anse, att den elektriska spårvägslinien framdeles bör utdragas till det blifvande slakthuset. En utdragning af spårvägslinien österut kommer emellertid, yttrar spårvägsstyrelsen vidare, att påkallas ej endast af slakthuset. Redan nu förefinnes behof af förbättrade kommunikationer till kasernetablissementet å Kviberg. Skulle därjämte, såsom det lär vara ifrågasatt, ett infanteriregemente komma att förläggas i närheten af Kviberg, torde det icke vara osannolikt, att spårvägsliniens utdragning österut därvid kommer att påfordras. Dessutom finnes anledning antaga, att byggnadsvärksamheten i denna del af staden skall blifva betydlig såväl till följd af den industri som sannolikt kommer att uppstå genom slakthusanläggningen som med andledning af regementens förläggning i denna stadsdel.

Det är därför lämpligt att redan nu taga i öfvervägande hvar linien hälst bör framdragas. Den bör icke, såsom förut beslutits, utdragas till Östra begrafningsplatsen, därest man icke förutsätter att dess fortsättning skall komma att gå öfver Ånäsvägen, hvilket icke kan anses lämpligt, då en naturligare och bekvämare förbindelseled kan anordnas genom Olskroks- eller Riddaregatan. Ett ytterligare skäl att draga linien genom någon af sistnämda gator förefinnes i önskvärdheten att åstadkomma spårvägsförbindelse med Olskrokens järnvägsstation, enär en ansenlig persontrafik från denna station till slakthuset kan förväntas.

Spårvägsstyrelsen hemställer till slut, att stadsfullmäktige måtte besluta, att den elektriska spårvägslinien tills vidare icke skall utläggas längre österut än till de nuvarande spårväganes slutstation vid Redbergslid. Med definitivt beslut om spårvägsliniens fortsättning österut anser styrelsen bör anstå till inemot den tid då slakthuset väntas bli färdigt.” (Ur: Göteborgs-Posten 26 mars 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Olskrokens station.