”Vår sjöfart har under de senaste dagarne utmärkts af rätt stor liflighet. Under lördagen och söndagen uppkommo i hamnen ej färre än 20 fartyg, hvaraf emellertid de flästa voro regulliera.

Af vinterliggarna bryta allt flere upp. Utom alla ångare torde vid detta laget minst ett 20-tal seglare utrustas. En ångare har i sin tur lagt upp, nämligen svenska Lloyds ångare ”Gallia”, hvilken i dagarne anlände med styckegods från Bordeaux. Anledningen till att ångaren lagt upp vid denna ovanliga tid, då vår-utrustningarna som bäst försiggå, lär vara att söka i bristande tillgång på gods å resp. trade. ”Gallias” hela last under dess senaste resa upp till Göteborg utgjordes af allenast 75 tons styckegods.

Bland väntade ångare märkas ”Lindholmen”, som beräknas inträffa här med last af 400 tons järnplåt i dag, samt Medelhafsångaren ”Dania”, som anses vara att förvänta hit om fredag.

Ångaren ”Helge”, hvilken, som vi förut nämt, i förra veckan afgick till Lysekil för att lasta ett parti sten, skulle sedermera komplettera sin last i Göteborg. Ångaren har emellertid ännu icke afhörts här. Anledningen därtill lär vara, att rederiet råkat ut för något mellanhafvande af formell natur med vår k. tullstyrelse, och en sådan sak kan naturligvis icke uppgöras i bårdrasket. Därtill är bemälda styrelse allt för byråkratisk.

Som man torde erinra sig blef en af våra isbrytare häromsisten påkörd af bogserångaren ”Elsa”. De härvid uppståndna skadorna ha nu af Lindholmens värkstad reparerats. Kostanden beräknas till något öfver 900 kronor.” (Ur: Göteborgs-Posten 25 mars 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Vykort över Göteborgs hamn.