”Askims sockenbor ha å stämma i söndags beslutat ingå till k. befhde med anhållan om förbud mot automobilåkning å socknens vägar, enär dessa vägar äro så smala och krokiga, att till och med vanliga åkdon endast med försiktighet kunna mötas. Redan i följd häraf vålla automobilerna de största svårigheter. Härtill kommer, att hästane bli skrämda af automobilens bullrande, hvadan man icke utan ögonskenlig lifsfara kan köra på vägarne.” (Ur: Göteborgs-Posten 23 juli 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Elektrisk automobil, konstruerad år 1900 av ing. Harald Håkansson.