”Om ett par veckor öppnas den elektriska spårvägstrafiken till Majorna. I dag hafva ett dussin spårvägshästar sålts å auktion.

– Genom annons i dagens tidning tillkännagifver spårvägsstyrelsen, att från och med början af nästa vecka omstigning, d.v.s. ombyte af vagnar, kommer att ega rum å spårvägslinien till Stigbergsliden. Arbetena å den nya elektriska spårvägen påbörjas nämligen då i Södra Allégatan, i hvilken gata vagnombytena till en början försiggå. Då emellertid vid arbetenas framåtskridande den sträcka, som passagerarne få tillryggalägga till fots, efter hand kommer att betydligt ökas, ämnar spårvägsstyrelsen anordna ett provisoriskt spår för hästspårvagn i Norra Allégatan hvarigenom omstigningen förlägges å Järntorget och passagerarne endast få ett kort stycke att gå. Vid ombyte medföljer spårvagnens konduktör, så att särskilda öfvergångsbiljetter behöfva ej utdelas.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 9 augusti 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad ur Göteborgs Aftonblad 9 augusti 1902.