”Litet hvar som i dessa dagar passerar förbi vår fallfärdiga domkyrka kastar, om inte förskräckta, så åtminstone noga granskande blickar uppåt tornet för att utforska hvaråt det lutar. Men på nära har det sig inte så lätt att upptäcka denna lutning. Det ställe därifrån den är bäst märkbar är Tyggårdsgatan, hvarifrån, vi äfven tagit ofanstående bild, som visserligen inte återger mer än döfversta delen af tornet men ändå tydligt visar dettas afsevärda lutning åt sydväst.

För säkerhets skull lär man äfven komma att afstänga domkyrkoplanen. Åtminstone var det i går fråga om att leta fram portarne till densamma, af hvilka emellertid ett par ej kunde anträffas. Är det så illa med tornet, att äfven det nämnda området anses farligt att beträda, så stannar det väl ej för mindre än att äfven de närmaste gatorna bli afspärrade.

Skall grunden kunna förstärkas så, att tornets bestånd blir tryggadt? Den blifvande närmare undersökningen kommer väl att besvara den frågan. Vi erinra i detta sammanhang om grunden till Uppsala domkyrka, i hvilken på sin tid upptäcktes samma brister som här, blifvit på ett betryggande sätt förstärkt medelst betongpelare. Det saknas förresten ingalunda mer eller mindre dristiga förslag till kyrktornets upprättande. En stockholmare har sålunda tillskrifvit vederbörande härstädes och erbjudit sig att med domkraft lyfta det hela.” (Ur: Göteborgs-Posten 8 augusti 1902)

Bilden i sidhuvudet och nedan är hämtad ur Göteborgs-Posten 8 augusti 1902.