”Det oroväckande resultat hvartill kommitén för undersökning af bristerna i Domkyrkans grund kommit – särskildt arkitekten Rasmussens uttalade farhågor för att en katastrof när som hälst skulle kunna inträffa – hade till följd att domkyrkorådet till i gr kallades till extra sammanträde för att öfverlägga om hvad som borde göras i afvaktan på den af komitén föreslagna ytterligare undersökningen af det lutande tornets grund.

Det kunde efter hvad som kommit i dagen ej gärna bli fråga om annat än hela kyrkans omedelbara afstängande, och domkyrkorådet beslöt också på gårdagssammanträdet att tills vidare, tills nöjaktig utredning om kyrkans grund vunnits, inställa alla gudstjänster i kyrkan. De till i dag samt fredag och lördag utsatta gudstjänsterna hålls i Landalakapellet, som väl tills vidare blir den enda gudstjänstlokalen för Domkyrkoförsamlingen.

Kyrkofullmäktige, som fått del af undersökningskomiténs resultat, komma nu att så snart som möjligt sammankallas för att besluta om den af beredningen framställda begärande om bemyndigande att genom upptagande af schakt inne i tornrummet fullfölja undersökningarna.” (Ur: Göteborgs-Posten 7 augusti 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Vy över Domkyrkoplan med Domkyrkan. I korsningen Västra Hamngatan och Kungsgatan anar man en av broarna över Östra Hamnkanalen 1901.