De senaste två dagarna har det berättats om automobiltrafiken kring Göteborg och om konflikter mellan hästdragna fordon och motorfordon. Detta var något som var aktuellt i hela landet vid denna tid och det kom därför ett förslag om reglering från väg- och vattenbyggnadsstyrelsen. Göteborgs-Posten meddelade följande:

”Förslaget går bl.a. ut på att det skulle bestämmas vilkoret af ett särskildt tillståndsbevis för rätt att framföra automobil på allmän väg, hvilket bevis borde meddelas av k. befhd, öfverståthållareämbetet, poliskammare eller magistrat och grundat bl.a. på att innehafvaren undergått prof i såväl automobilkörning som manövrering af samtliga till fordonet hörande apparater, äfvensom läkarebetyg, att innehafvaren icke är t.ex. närsynt eller besvärad af döfhet.

Tillståndsbevis att föra automobil på allmän bygdeväg borde ej meddelas, utan att vederbörande kommuner eller väghållningsskyldige blifvit hörda, och bevis att för automobil för privat bruk skulle endast meddelas personer öfver 18 år och för omnibusstrafik personer öfver 21 år. För ersättning af skada, som eventuellt kan vållas, bör säkerhet ställas, där så anses nödigt, hvilken säkerhet vid enskild trafik kan utgöras af vederhäftig borgen, men vid yrkestrafik bör utgöras af ett kontant pänningbelopp.

Hastigheten inom städer och byar får ej öfverstiga 12 kilometer i timmen. I öppen landsbygd med fri utsigt får maximihastigheten ej öfverstiga 25 kilometer i timmen.

Kappkörning på allmänna vägar får ej äga rum utan särskildt tillstånd. Vagn och tåg af vagnar får ej häller utan tillstånd dragas af automobil. Detta förbud omfattar dock ej motorcykel med en liten vagn, hvars vikt med passagerare ej öfverstiger 200 kg.” (Ur: Göteborgs-Posten 26 juli 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum:

Skioptikonbild med motiv av Sigurd Curmans sällskap i bil på landsväg i Tyskland eller Sydtyrolen, Italien. Bilden har förvarats i kartong märkt: Höstresan 1904. Pordoi 8. Bozen 6. N:17.