”På anmälan af Helsovårdsnämden voro i går inkallade i poliskammaren handlanden C.J. Stenberg i egenskap af disponent för huset n:r 19 vid Torggatan samt enkan Christina Eriksson, egarinna af huset n:r 13 vid Sillgatan, att ansvara för det de i båda husen, hvilka, ehuru belägna inne i sjelfva centrum af staden, äro i det ladra sämsta skick, inhyst ett större antal personer än de små och osunda lägenheterna rimligtvis kunde rymma, hvilket äfven haft till följd stor sjuklighet och dödlighet bland hyresgästerna. Ett enda rum i förstnämnda hus bebos af icke mindre än 16 personer.

Poliskammaren ålade de på sina medmenniskor ockrande husvärdarne att vid vite af 100 kr. hvardera inom d. 1 oktober ha afhyst de ifrågavarande lägenheterna samt förbjödos de vid enahanda vite att uthyra rummen förr än de blifva af Helsovårdsnämden godkända som boningslägenheter.” (Ur: Göteborgs-Posten 27 juli 1880)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Sträckningsbild Sillgatan/Postgatan mot väster. Sillgatan var känd som emigranternas gata, här fanns det som behövdes för Amerikaresan. På båda sidor av gatan ligger butiker, rederier samt hotell och rum för uthyrning.