”Det nya läroverkets lokal håller nu på att inredas i det gamla försörjningshuset vid Drottningtorget. I hvardera af de två våningar upptagas i västra flygeln fyra rum, och dessa rum sammanslås två och två till stora salar, som hvar och en beräknas rymma 36 lärjungar. I nedra våningen är dessutom vaktmästarens bostad belägen, och ofvanför denna ligga i andra våningen rektors- och kollegierummen. Tvänne salar finnas reserverade i händelse af behof. Gården eller lekplanen är mycket liten, i det den blott har omkring 10 meters bredd och föga mer än 2 ½ gånger så lång. Den provisoriska läroverkslokalen skall vara fullständigt inredd den 22 augusti.” (Ur: Göteborgs-Posten 25 juli 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Larsmässe marknad på Drottningtorget vid mitten av 1890-talet. I bakgrunden syns försörjningshuset.