”Den elektriska spårvägslinien Järntorget–Majorna öppnades i går morse med trenno vagnar för allmän trafik. Redan från första turen fingo de åklystna stå i kö, och med fullastade vagnar fortsatte seden trafiken till kl. 11 på kvällen. Det var gifvetvis en stor del nyfikenhetsåkande som i går afprofvade vårt nya kommunikationsmedel.  Både gamla och unga stodo tåligt i kö å Järntorget – ibland till  ett antal af flera hundra – och väntade på att deras tur skulle komma för att efter den 10 à 12 minuter långa färden till spårvägens ändpunkt vid Slottsskogsgatan åter stå i kö för att få komma tillbaka in i staden. Ända till sista vagnen afgick från järntorget kl. 11,5 stodo väntande skaror vid spåren, och från Slottsskogsgatan kunde ej alla, som ville tillbaka, komma med sista spårvagnen. Ett par vagnslaster profåkande lära ha fått taga sig hem den långa vägen därutifrån till fots. Inalles hamnade omkring 7000 tioöringar i går i de elektriska spårvagnarnas bössor.” (Ur: Göteborgs-Posten 19 augusti 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Stigbergsliden mot öster. Till vänster Henriksberg och J. A. Wettergren & Co. I fonden skymtar Masthuggstorget. På fasaden till höger reklam för Kronans öl. Från 1920-talet.