”Den bedräglige annonsupptagaren Carl Björkman undergick i går slutrannsakning inför Askims m.fl. häradsrätt. Här tilltalades han för att ha af färgeriaktiebolaget Levanten uppburit 10 kr. i förskott för en half sidas annons i ’Sveriges industri- och handtvärkslexikon’, ett arbete som han aldrig utgifvit. Björkman erkände att han mottagit beloppet, men bestred att han gjort det i sviklig afsikt och invände att ingen tid blifvit bestämd dör det ofannämnda arbetets utgifvande. Mot sitt nekande kunde han ej häller fällas till ansvar härför.

Som det under den långa rannsakningen framgått, att B. af Stockholms rådhusrätt dömts saker till 80 bedrägeribrott, af Gäfle rådhusrätt till 9 dito, af Eskilstuna till anstiftande af 5 bedrägerier, af Örebro till 3 bedrägeribrott och af Göteborgs till 14 dito, pröfvade häradsrätten skäligt att för utförda 106 bedrägeribrott och för anstiftande af 5 döma Björkman till 2 år och 2 månaders fängelse, hvilket straff sammanslogs med det af Stockholms rådhusrätt redan ådömda till 2 år och 8 månaders fängelse.

Björkman, som under rannsakningen begärt att komma på fri fot, anmälde missnöje med utslaget. Han återförpassades till fängelset.” (Ur: Göteborgs-Posten 20 augusti 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad ur Svenska Dagbladet 16 mars 1902.