Under rubriken ”Linnégatans ridbana” skrevs följande av en grupp hyresgäster vid Linnégatan:

”Lyckligtvis har denna bana (ridbanan) nu fått gifva vika för de elektriska spårvägsanläggningarna, men meningen är dock likväl tyvärr den att förlägga banan bredvid spårvägen. Följden häraf blir då att utrymmet för körtrafiken blir knappt, hvarjämte hyresgäster vid Linnégatan fortfarande komma att besväras af allt det damm, som röres upp och intränger i våningen vid ridten å den med fottjock lös san belagda banan.

Hyresgästerna ämna emellertid inlägga en protest till Gatu- och vägförvaltningen att icke någon bana mer förlägges å nämnda gata.

Hyresgäster vid Linnégatan.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 6 juni 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Stäckningsbild med Linnégatan med den nya ridbanan i gatans mitt. Bilden tagen mot norr, i höjd med Plantagegatan. I fonden Järntorget.