”Internationella lawntennistäflingar skola som förut meddelats efter inbjudan från Särö lawntennisklubb hållas på Särö veckan 21-27 juli. För att på ett fullt tillfredsställande sätt kunna tillmötesgå de kraf som kunna ställas på en dylik täfling ha komiterade börjat anlägga ännu en plan på Särö, hvarigenom spelet kan bedrifvas på trenne planer  på en gång, hvaraf en grusplan och tvenne af cement.

Enligt redan ingångna meddelanden kan man hoppas att på dessa täflingar få se flera af utlandets mer framstående amatörspelare mäta sin skicklighet med det främsta af hvad vårt land kan prestera på lawntennissportens område. Flera hederspris ha skänkts af klubbar och privatpersoner, och alla tecken tyda på att den kommande Säröveckan blir bland de mest intressanta och lysande täflingar vi här fått se.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 7 juni 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Konungen spelar tennis på Särö d. 24 Juli 1913.