”I går hitkommo från Vesterås ytterligare fyra vagnar, som i dag lossats från järnvägsvagnarna. Inalles 34 vagnar ha hittills af verkstaden levererats.

Nästa fredag kommer trafiken på Majorna och Slottsskogen att utsträckas till Grönsakstorget, och om tio dagar torde, om väderleken fortfar att vara gynnsam för anläggningsarbetet, hela linien Klippan-Redbergslid kunna befaras. Arbetet går raskt undan, men skulle gå ännu fortare, om tillräcklig arbetskraft för stensättningen kunder erhållas.

I morgon kl. 10 f.m. hålles ny hästauktion å Gårda, hvarvid ytterligare 25 spårvägshästar komma att försäljas. Af spårvägarnas från början egande omkring 160 hästar återstå sedan endast 12. Men det är också blott en linie – Lorensberg-Getbergsängen – som nu trafikeras med hästspårvagnar.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 7 oktober 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Sträckningsbild på Karl Johansgatan mot öster från Allmänna Vägens västra mynning. I bildens mitt Bryggeriet Kronan, 1902.