”Drätselkammarens andra avdelning beslöt på tisdagen för sin del instämma i ett av stadsfullmäktige för dessa frågor tillsatt kommitté avgivet yttrande rörande ingivna ansökningar om rätt till yrkesmässig bilomnibustrafik inom staden samt mellan staden och orter inom andra kommuner.

Kommittén tillstyrker med en mindre ändring A.-B. Vänersborgs automobilcentrals förut refererade framställning om att få öka den redan befintliga billinjen Redbergsplatsen –Danska vägen – Korsvägen dels till Kungsportsbron, dels på Delsjövägen till avtagsvägen vid Ekmanska sjukhuset. Detta innebär i själva verket att två linjer upptagas, den ena Redbergsplatsen – Korsvägen – Kungsportsbron, den andra Ekmanska sjukhuset – Korsvägen – Kungsportsbron. Med hänsyn till Örgryte spårvägsfråga tillstyrkes dock trafikrättigheten blott för ett år framåt.

Däremot avstyrkes en från annat håll ingiven framställning om rätt till bilomnibustrafik på den nya vägen från Underås bro förbi Jacobsdal bakom Ekmanska sjukhuset och Kålltorp till Redbergslid.

Kommittén har intet att invända mot en framställning av hr O. Wennergrund att få idka yrkesmässig bilomnibustrafik mellan Gamlestadsbro och Agnesberg. Trafiken skall uppehållas med två halvtäckta omnibusar av Fordfabrikat. Sista turen med vardera bussen bör lördags-, söndags- och helgdagsnätter få utgå från Drottningtorget. Liknande medgivanden torde, menar kommittén, böra göras för sista turerna varje natt under utställningssommaren.

Vidare tillstyrkes Sveriges idrottsspels framställning om omnibustrafik Linnéplatsen–Slottsskogsvallen under idrottsspelen i år. Trafiken skall som bekant enligt den uppgjorda planen omhänderhavas av Näsets bilförening.

Hr K.H. Mobergs begäran om tillstånd att få upprätthålla den förut beviljade persontrafiken mellan Göteborg och Hjuvik i Torslanda icke blott under sommarmånaderna utan även under den övriga delen av året – ehuru delvis i minskad omfattning – tillstyrkes av kommittén. Däremot avstyrkes hr M:s begäran att få flytta ändstationen i staden till Lundby gamla kyrka.

Likaledes avstyrkes en från annat håll gjord begäran om rätt att under sommarmånaderna uthyra bil för personbefordran mellan Lindholmen, Krokäng och Färjenäs friluftsbad.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 28 mars 1923)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: leksaksbuss från 1920-talet.