”Enligt vad Handelstidningen erfarit, har ett intressant fynd i dagarna gjorts på Göteborgs museum, i det att man vid öppnandet av en gammal dokumentkista, som tillhört Ostindiska Kompaniet, påträffat en mängd papper och böcker från kompaniets sista oktroj. Kistan i fråga, som är av järn och försedd med lås mitt uppe på locket, har länge tillhört museets samlingar från Ostindiska Kompaniets dagar och skall nu för sommaren flyttas till jubileumsutställningen. Det var denna flyttning, som föranledde kistans öppnande. Amanuensen O. Thulin har förut vid upprepade tillfällen velat undersöka, om kistan icke innehölle någonting, men det har uppgivits, att den varit tom. När locket nu lyftes, besannades emellertid hr T:s antaganden. Kistan dolde en icke obetydlig samling intressanta gamla handlingar från det mäktiga göteborgska handelskompaniets senare skede.

Att bedöma värdet av det gjorda fyndet är visserligen svårt, innan pappren och böckerna i fråga hunnit underkastas en noggrannare granskning, men att en hel del av handlingarna äro av stort intresse, kan konstateras redan vid en hastig genomgång. Åtskilliga av kompaniets räkenskapsböcker återfinnas sålunda bland innehållet i kistan, såsom huvudbok, kassabok och journal. De ge en intressant inblick i den tidens bokföring – det gäller 1800-talets första och andra decennier – och ge säkerligen i övrigt en hel del värdefulla upplysningar. En subskriptionslista för det nya kompaniet, öppnad den 29 maj 1806, hör till de märkligare sakerna. På dess gulnade blad synas egenhändiga, sirligt präntade namnteckningar av den tidens göteborgare, kända gamla familjenamn nästan allesamman. Någonting verkligt extra för en autografsamlare!

Också den gamla aktieboken fanns bevarad i kistan, ett elegant utfört band av imponerande mått. Boken är avslutad 1817 och upptar 1,137 namn. Ej mindre märklig är den packe aktiebrev, som blivit nedlagd på samma ställe. Ostindiska Kompaniets aktier ha som bekant ansetts som stora rariteter och representerat ett högt värde.

– Här ha vi hundratals av dessa dyrgripar, säger hr Thulin, så det blir nog en svår baisse i de pappren nu.

Aktiebreven äro såväl från det nya kompaniet som från tidigare oktrojer. Bland övriga handlingar, som påträffats i kistan, må nämnas en del gamla köpekontrakt, överenskommelser och andra handlingar. Av intresse är också att se engelska lejdebrev från det svåra året 1809, exempelvis en tillåtelse frö 12 av kompaniets fartyg att avsegla från London.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 27 mars 1923)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Göteborgs Muséum.