”Vid Göteborgs spårvägar äro f. n. nu hel del synnerligen omfattande ar­beten under utförande. Dels håller man som bekant på med genomgripande ombyggnader och utvidgningar för verkstads- och förrådsavdelningarna, dels arbetas det under högtryck på diverse olika områden för att göra spårvägarna skickade att på ett tillfredsställande och värdigt sätt taga hand om den ökade trafik, som är att vänta under utställningstiden. Göteborgs spårvägar ha ju av gammalt avseende för att på ett i allt väsentligt utmärkt sätt fylla sin uppgift, och man har all anledning att vänta, att intet skall un­derlåtas, som kan bidraga till att sälta dem i stånd att även bemästra de öka­de krav, som detta år komma att ställas på dem.

För att få några närmare upplysningar om huru långt man hunnit med de arbeten, som f. n. äro i gång, har en medarbetare i Handelstidningen vänt sig till spårvägsdirektör Ivar Wendt vilken välvilligt ställde sig till förfo­gande som ciceron vid en rundtur till några av de av spårvägens avdelningar, där ifrågavarande arbeten pågå.

Den nya linjeverkstaden på Kungsladugård tages I dagarna I bruk.

Färden ställdes först till Kungsladu­gård, där just i dagarna en ny linjeverkstad tagits i bruk.

Den gamla linje verkstaden var belägen i ett synnerligen primitivt skjul invid verkstadsbyggnaden på Stampen. Emellertid är en linjeverkstad en anläggning, som behöver ganska stort utrymme. Där iordningställas spår­korsningar, växlar o. dyl. Vid exempelvis böjning av den långa rälsen fordras avsevärt svängrum. Antalet maskiner och arbetare i linjeverkstaden är icke så stort, men ytinnehållet bör som sagt vara rundligt tilltaget. Därtill kommer, att till denna verk­stad måste höra en montageplats, på vilken växlar och korsningar kunna utläggas på prov, innan de användas.

Under sådana förhållanden har man funnit det mest ändamålsenligt att flytta verkstaden i fråga till Kungsladugård, där spårvägarna ju disponera synnerligen goda utrymmen. Den har här inrymts i den bortre delen av den gamla provisoriska vagnhallen. Till verkstaden hör en rymlig smedja. Vidare finnas personalrum, tvättrum o. dyl. Som montageplats användes området bakom hallen.

En särskild fördel, som vunnits genom linje verkstadens förläggande till Kungsladugård, är att den kommit i omedelbar anslutning till spårvägarnas värdefulla rälsupplag här ute.

I förbigående kan nämnas, att vi i linjeverkstaden träffade på några av de sevärdheter, som komma att ingå i spårvägarnas kollektioner på jubileumsutställningen, nämligen en samling räls typer och skarvar av de olika slag, som varit i bruk här i Göteborg allt ifrån hästspårvagnarnas dagar. Det senaste ledet i denna utvecklingskedja representeras ifråga om växlarna av de präktiga pjäser av gjutet manganstål, som numera på starkt trafikerade platser användas i stället för de gamla stålväxlarna. De förra ställa sig vis­serligen ganska dyra vid inköpen, men de motstå avsevärt bättre den starka påfrestningen, än den gamla typen gjorde. Därigenom vinner man ju bl. a. alt man slipper att så ofta riva upp gatorna för omläggningar.

Invid den nya linjeverkstaden ligger garaget för monteringsvagnar för luft­ledningarna, Ett luftledningsförråd inrymmes i den närbelägna stenbyggnad, som på sin tid uppförts för värmecentral m. m. Då dessutom i denna byggnad även finnas bostäder för ett par man, som sysselsättas med arbeten av ifrågavarande slag, har man här en central för reparationsarbeten på luft- ledningarna. varifrån hjälpexpeditioner lätt kunna utsändas, då fel uppstå på dessa ledningar.

Innan vi lämna Kungsladugårdsområdet, göra vi också en titt in i vagnhallarna. Här stå i långa rader de ny levererade eleganta sommarsläpvagnarna av den nya större typen fullt klara att insättas i trafik, så snart väderleksförhållandena bli lämpliga. Dessa tjugo öppna vagnar äro ett synnerligen värdefullt tillskott till vagnparken och ett nyförvärv, som trafikanterna säkerligen torde komma att sätta stort värde på under de varma sommardagarna. Meningen är. att dessa vagnar först och främst skola insättas på de nya ’utställningslinjerna’.

En nymålad spårvagn om dagen från målareverkstaden i Majorna.

Liksom linjeverkstaden har, som på sin tid omtalades, även spårvägarnas målareverkstad flyttats från Stampgatan ut till Majorna, där man för ändamålet kunnat disponera en del av de gamla spårvägshaIlarna vid Karl Johansgatan. Och att man alltså nu här har en rymlig och bra målareverkstad till sitt förfogande, har varit och är av allra största betydelse vid tillrustningarna för jubileumsutställningen. Hade vi icke haft denna verkstad att taga till, skulle vi praktiskt taget icke kunnat reda oss med arbetet i år, förklarar dir. Wendt.

Det har gällt för spårvägsledningen att söka få hela vagnparken i bästa möjliga skick till utställningsmånaderna, då det väl knappast blir tillfälle till mer än de nödvändigaste reparationsarbetena. För övrigt ha en hel del av vagnarna under senare tiden väl behövt att målas om. Det har icke kunnat undvikas, att vagnparkens utseende i viss utsträckning försämrats under krisåren. Detta har särskilt berott på att den färg, som måst användas, varit av betydligt sämre kvalitet, än vad förut var fallet. Litet var har nog också lagt märke till att färgen på vissa, för övrigt delvis ganska nya vagnar, under de senaste åren blivit brunaktig och ful.

Dessa brister håller man emellertid nu som bäst på att avhjälpa. Vagnparken ommålas och bringas åter upp till sin gamla höga standard. Delta är givetvis något, som tager ganska avsevärd tid, men arbetet bedrives med all energi. Man har också lyckats få det därhän, att målareverkstaden varje arbetsdag levererar en nymålad vagn. I denna arbetstakt skall man fortsätta t. o. m. april.

Vid ett besök i målareverkstaden i Majorna kan man också konstatera, alt det disponibla snårutrymmet där­städes f. n. är till det yttersta ut­nyttjat.

Kostnaderna för arbetena på Stampen c:a 700.000 kr. mot beräknade 900.000.

De mest betydelsefulla och omfattande arbeten, som pågå vid Göteborgs spårvägar, är emellertid givetvis om- om och tillbyggnaderna på Stampen.

Nödvändigheten av att anskaffa bättre lokaler för verkstads- och förrådsavdelningarna har ju länge varit klar. Vid en tur genom dt gamla verkstäderna och förråden på Stampen blir man också snarast förvånad över att ett stadens verk så länge nöjt sig med dylika förhållanden. I exempelvis den mekaniska verkstaden stå maskinerna i det närmaste inkilade mellan varandra. Man får det intrycket att, då en ny maskin förvärvats, den måst ställas, där det möjligen fanns en plats ledig, utan större hänsyn till om platsen vore ändamålsenlig med tanke på övriga maskiners placering. En del moderna maskinella anordningar har man av utrymmesskäl icke kunnat anskaffa o. s. v.

På liknande sätt ha övriga avdel­ningar det ställt. Förråden äro delvis hopade i en del trånga källarlokaler, där det verkligen icke torde vara någon lätt sak att hålla ordning och reda på det hela.

Det är ju naturligt, att dylika för­hållanden icke kunna inverka förmån­ligt på arbetsresultaten. Sålunda är det säkerligen i längden en dålig affär att ha en mekanisk verkstad så ordnad, som här har måst bli fallet. Att en dylik anordning så länge bibehållits beror ju emellertid bl a. på att utvidgningsplanernas realiserande fördröjts genom dyrtiden.

Som bekant hade man från början tänkt sig att uppföra en större verkstadsbyggnad för spårvägarnas räkning ute på Kungsladugård. Kostnaderna för denna anläggning inklusive maskiner, beräknades först till 1,387,000 kronor, men sedermera steg detta belopp till 1,9 milj. kronor. Inför dessa siffror blev man betänksam, och efter företagna utredningar framlade dir. Wendt i maj 1921 förslaget att åtminstone t.v. slopa den planerade verkstadsbyggnaden och i stället företaga vissa till- och ombyggnader av verkstäderna m. m. på Stampen. På detta sätt skulle spårvägar­nas behov på denna punkt tillgodoses för åtminstone ett 20-tal år framåt, och för längre tid är det här omöjligt att planera.

Detta förslag, som nedan följts, beräknades ursprungligen gå löst på 900,000 kr. Nu torde emellertid kostnaderna kunna komma att stanna vid c:a 700,000 kr. — någon exakt siffra kan givetvis ännu icke lämnas. Härvid äro då också medräknade utgifterna för en del nya moderna maskiner, vilka man lyckats erhålla på goda villkor.

Där de nya, moderna verkstads- och förrådslokalerna inredas.

Om- och tillbyggnadsarbetena på Stampen, för vilka firman F. O. Peterson & Söner svarar som entreprenör, börja nu med stora steg nalkas sin fullbordan. Enligt kontraktet skulle de bli färdiga till den 1 okt. i år, men torde i själva verket, om intet oförutsett kom­mer emellan, kunna avslutas redan ett par månader tidigare.

Att här mera i detalj redogöra för de förändringar, som genomföras, skulle föra för långt.

I korthet bör emellertid erinras om att vid Stampgatan omedelbart invid Gamla kyrkogården uppförts en ny garage- och förrådslänga. Närmast Stampgatan inredes garage för spårvägarnas samtliga lastbilar. Innanför detta förlägges ett omnibusgarage med plats för två bussar. Meningen är, att när någon av de nya omnibusarna för Lundby—Hultmans holmelinjen behöver repareras, den skall kunna sättas in i denna ’spilta’. Dessutom ämnar man alltid ha en av bussarna ifråga stående i reserv här ute. Skulle någon av hussarna ute i trafik råka ut för något missöde, eftertelefoneras reservbilen, som dels medför behövliga reparationsgrejor, dels kan rycka in i den skadade bussens ställe.

Återstoden av denna nya länga, som sträcker sig utmed kyrkogårdsgränsen, reserveras för förråd av olika slag. I detta sammanhang kan nämnas, att en särskild uppmärksamhet ägnats åt att skapa en värdig avgränsning mot don gamla begravningsplatsen. Med tanke härpå erhåller nybyggnadens sida åt kyrkogården en särskild utformning i ett slags ”kyrkogårdsstil”. Byggnaden skall fortsättas av en betongmur, även den särskilt uppförd med tanke på att skaffa kyrkogården en lämplig avslutning åt detta håll.

Innan vi fortsätta in i den gamla verkstadsbyggnaden, kunna vi i förbigående göra en titt in i den nybyggnad, som uppförts på gårdsplanen i omedelbar anslutning till den stora verkstadsbyggnaden. Till denna skola från sina gamla tråkiga lokaler utflyttas metallgjuteriet och svetsningsverkstaden, smedjan samt snickeriverkstäderna för maskin- och bänksnickeri. I den övre våningen blir det modellförråd och frukostrum för personalen.

Genom att på detta sätt ett flertal avdelningar flyttats ut från den stora verkstadsbyggnaden, blir i denna av­sevärda utrymmen disponibla för den mekaniska verkstaden och den med denna direkt sammanhängande montageavdelningen. när komma genom­gripande förändringar att företagas, så att en stor präktig verkstadshall erhålles.

Även den elektriska verkstaden, vilken har sin plats på en läktare i den mekaniska verkstaden, skall väsentligt utvidgas genom tillbyggnad av den ifrågavarande läktaren.

Vidare kan nämnas, att även de här inrymda förrådslokalerna utvidgas och omändras.

Givetvis komma de nya lokalerna att bli icke blott mycket rymligare, utan också väsentligt bekvämare och mera praktiskt ordnade än de gamla. Sålunda kommer man exempelvis nu att i största möjliga utsträckning använda takljus. För personalen . ordnas bra toilett- och klädrum o. s. v.

Vid vår rundtur genom verkstadsbyggnaden på Stampen befunno vi oss plötsligt i en liten modellverkstad. Det var även på denna plats utställningen, som kastade sin skugga framför sig. Ett par av spårvägarnes mest eleganta utställningsföremål stodo här i det närmaste fullt färdiga. Det ena utgjordes av en i detalj trogen kopia av en av våra moderna spårvagnar, det andra av en liknande modell av en hästspårvagn.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 27 februari 1923)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Nya spårvagnshallarna i Majorna vid hörnet Karl Johansgatan – Älvsborgsgatan (1930-talet ?)