År 1785 fanns inte någon näringsfrihet. Skråväsendet styrde över vem som fick och vem som inte fick producera och sälja sina produkter. Även brödbakningen var reglerad och det mäktiga Bagare Ämbetet höll sina ögon på stadens befolkning. Men det verkar som om inte alla höll sig till regelverket. Den 8 mars 1785 fanns följande text införd i tidningen Hwad Nytt? Hwad Nytt?

”Som Bagare Ämbetet kommit uti ärfarenhet att åtskillige personer, hwilka til Bageri näringens idkande äro oberättigade, tagit sig före tid efter annan baka och sälja börd, hwilket missbruk lånder ejallenast Kongl. Maj:t och Kronan i afseende på Bageri Accisen, utan och Bageri Ämbetet, som drager dessutom Borgerliga, til förfång, på hwilkas förbrytelse Kongl. Maj:ts nådiga Landtulls- och Accis Stadga d. 19 S:pt 1776, samt Konl. Brefwet d. 20 December samma år utfäster 10 R:d. pligt; å har Bagare Ämbetet sett sig föranlätet ärwarna en hwar, som olofligt brödbakning och afsalu idka, och dertil äro oberättigade, dermed hädanefter anses med den pligt berörde författningar usätta Ämbetet utlåfwar hälften av desse böter til den, som bewisligen angifwer och til pligt befordrar den som like förbrytelser begår, hwaruti enhwar ägar tillstånd wara angifwore, och det antingen tilgång till böterna hos den broderlige finnes eller ej.

På Bagare Ämbetets wägnar. Lars Starin, Ålderman.”