”Stadsfullmäktiges beredning för natur- och kulturskydd har till stadsfullmäktige ingivit yttrande rörande de gamla byggnaderna vid Örgrytevägen, vilka skulle vara dömda att försvinna i och med anläggningen av den nya huvudtrafikleden från Korsvägen utåt Örgryte.

Beredningen åberopar sitt förut till stadsingenjörskontoret avgivna yttrandet lämnande en ganska karakteristisk stadsbild från gången tid och såsom sådan kunde hava visst kulturhistoriskt värde, anledning dock ej förelåg att med stora ekonomiska uppoffringar för staden söka bevara detta stadsparti, enär däri ingående byggnader var för sig i nuvarande skick ej hade större byggnadshistoriskt intresse och då flera av byggnaderna voro så bristfälliga, att de icke kunde bevaras under längre tid, varjämte stadspartiet för framtiden icke kunde erhålla det undangömda, skyddade läge, som erfordrades för att en dylik kulturreservation skulle komma till sin rätt. Den förnyade prövningen har icke givit beredningen skäl att frångå detta yttrande.

Beredningen anmäler dessutom att samtliga byggnader antingen äro uppmätta och fotograferade eller komma att fotograferas för att jämte fotografi av stadspartiet i dess helhet ingå i stadsingenjörskontorets arkiv.

Beredningen har dessutom tagit i betraktande frågan, om några av byggnaderna kunde bevaras genom flyttning till annan plats, och stannar vid att så torde böra ske med huset nr 73 litt. G. Denna byggnad är från 1700-talets mitt och befinner sig i väsentligen ursprungligt skick. Det är från början ett dagsverkstorp under landeriet Södra Burgården och har därför ett visst kulturhistoriskt intresse. Lämplig plats för dess uppställning torde kunna beredas på Liseberg.

Av den vackra vegetationen på området kan även vid huvudtrafikledens slutliga utläggande åtminstone den ståtligaste trädgruppen bevaras, och beredningen vill under stryka önskemålet, att vederbörande vid arbetets utförande ta all möjlig hänsyn till denna vegetation.”

Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfarts-tidning, 28 juni 1926.