”Livlig diskussion i kommunalföreningen

Gårda kommunalförening sammanträdde i går för att ventilera samhällets spårvägsfråga, och som inledare av diskussionen hade spårvägsdirektör Reuterswärd inbjudits. Talaren gav en kort överblick över alla de förslag, som under cirka fem år kommit upp och vandrat genom de olika kommunala institutionerna för att vederbörligen avsomna.

Dir. Reuterswärd dröjde särskilt vid ett förslag, som f.n. utarbetats på stadsingenjörskontoret. Enligt detta skulle en linje dragas från Drottningtorget, längs södra sidan av Fattighusån, över en ny bro till Rantorget och vidare till spårvägsstallarna norrut. I samband härmed hoppas man kunna utdraga linjen genom en tunnel till Danska vägen. Detta är det kostsammaste förslaget, men mera lönande på lång sikt, ansåg talaren. Visserligen skulle inte Gårdaborna få sin spårvagn till ”varenda port”, men avståndet till hållplatsen skulle dock inte överstiga 500 meter. Den tanke, som dominerar i äldre förslag, avser att erhålla en linje, som berör de södra delarna av stadsdelen, och i den följande diskussionen tycktes majoriteten vara angelägen att få den genomförd. En spårvägslilnje som endast skulle beröra Rantorget, hade man ingen nytta av; skulle det bli spårväg i Gårda, så skulle den okså beröra den mest befolkade delen.

Diskussionens vågor gingo höga och en talare väckte bussfrågan till liv. Varför inte buss som i Stockholm med ett 40-tal platser samt både förare och konduktör. – så mycket snabbare och enklare! Vild opposition från några temperamentsfulla gårdabor. Kom inte hit med buss, då blir vi inte av med den och få aldrig se någon spårväg här i Gårda. Nej, det är spårvagn vi vill ha!

Slutligen enades man om att stödja Viktor Svenssons förslag att tills vidare noga följa behandlingen av de förslag, som redan framlagts, och de som i fortsättningen kunna framkomma, samt att energiskt verka för frågans lösning.

Vid det enskilda möte, som därefter hölls, beslöt man bl.a. att undersöka möjligheterna för ett eget postkontor i Gårda.”

Ur: Göteborgs handels- och sjöfartstidning den 19:e november 1930.

Tilläggas kan att Gårda aldrig fick någon spårväg genom stadsdelen.