1800-talets Göteborg

Lilla Torget 1864

Exposition av möbler. Varje s.k. fardag erbjuder Lilla Torget anblicken av en rikhaltig möbelexposition i icke liten skala. Det är huvudsakligen allmoge från byn Lindome i norra Halland, vilken förnämligst bidrager till densamma och som i mannaminne haft gott namn om sig för, relativt taget, utmärkta produkter av snickeri-hanteringen. Man kan där understudom påträffa möbler, vilka skulle kunna pryda varje icke alltför luxuöst och anspråksfullt möblerad våning. Det är i synnerhet chiffonierer och divanbord, vilka taga priset vid denna exposition i fria luften, ty bristen på goda ritningar och förebilder är hos de övriga artiklarne av naturliga skäl större och synas i ögonen springande. Det är emellertid glädjande att se denna gren av konstfliten hos allmogen i så pass grad högt utvecklad och högst önskligt vore om densamma kunde vinna vidare utbredning. Att detta skulle löna sig visas bäst därigenom att innan middagstiden vanligvis hela lagret är utsålt, ett förhållande, vilket säkerligen icke ofta inträffar även på de mest storartade och i industriellt samt konstnärligt hänseende framstående expositioner. (Ur: GP, ”Det stod i GP för 100 år sen” den 25 mars 1964)