1800-talets Göteborg

Kustgatans utvidgning

”Hrr P. Hansson, John E. Olson m. fl. hade i skrifvelelse till Drätselkammaren hem­ställt om utvidgning af Kastgatan i dess sträckning närmast Göta elf medels utläggning af ett vid gatans östra sida beläget område af stadens egendom varfvet Kusten. Drätselkammaren hemställer att Stadsfullmäktige mätte besluta:

att det öster om Kungsgatan belägna och genom kontrakt den 4 sistl. april till firman Swen Renström & C:o utarrenderade området af varfvet Kusten skall t. v. upplåtas till allmän plats och för sådant ändamål lämpli­gen anordnas;

att anhålla att Magistraten ville anvisa om­rådet att t. v. användas såsom försäljnings­plats för fiskvaror;

att anhålla att Poliskammaren ville tillse, att trafiken så ordnas, att förbindelsen mel­lan Kustgatan och Majnabbe icke hindras, och att uppdraga åt Gatu- och vägförvaltningen att år 1897 verkställa arbetet och i sin bud­get för samma år upptaga därför nödigt an­slag.

Ärendet remitterades i går af Stadsfullmäktige till Gatu- och vägförvaltningen för uppgörande af kostnadsförslag.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 18 september 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Kustgatan år 1887. I Wetterlindska huset utspelades ett drama år 1887, då en sinnessjuk man beskjöt förbipasserande, bl a en polisman.