”Julen är nu ett minne blott. Ehuru som vi hoppats för alla ett angenämt sådant.

På vädret har man icke haft skäl att klaga, ty om det icke var ”riktigt julväder” med rimfrost och glittrande snötäcke så var det ej heller ”riktigt Göteborgsväder”.

Dagarne före jul bjödo på hög luft och snöbetäckt mar, hvilket höll i sig ända till annan dagen då mildare temperatur snart återgaf våra gator deras vanliga mörka färgton. I går däremot låg det vid middagstiden nära nog vår i luften, termometern visade 5 värmegrader och den matta men alltid välkomna vintersolen sken från en klar himmel.

Stadens kyrkor hafva under såväl otte- som aftonsång och högmessa varit fylda med andäktigt lyssnande skaror, och gudstjensterna hafva förhöjts med sång och musik. Äfven de olika sekternas och nykterhetsvännernas samlingslokaler hafva haft att glädja sig åt goda hus.

För öfrigt har julen förflutit stilla och lugnt som vanligt, om man undantager en och annan följd af ”julruset”, som sedan kommer surt efter inför poliskammaren och polisdomstolen. Särskildt i ett fall torde detta blifva händelsen i stor skala, i det att under julhelgen ett större uppträde egt rum å Stigbergstorget, därvid till och med polisen måste för en stund draga sig tillbka för en folksamling, vållad af dess ingripande för att upprätthålla ordningen.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 28 december 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Stigbergstorget 1892.