1800-talets Göteborg

En sorglig olyckshändelse

Hamnarbetare hade ett farligt arbete, det bekräftas av notisen om den olycka som Fritz Viktor Andersson drabbades av.

”Stufveriarbetaren Fritz Viktor Andersson boende nr 3 vid Öfra Husargatan föll i lör­dags e. m. under lossningsarbete å Wilsonångaren “Cameo“ från däck ned i last­rummet. I medvetslöst tillstånd upptogs han af sina kamrater, då fradga stod rundt om munnen på honom. Han gaf endast några svaga tecken till lif och in­om några få minuter syntes lifvet hafva flytt.

I droska blef den liflöse aflörd till Sahl­grenska sjukhuset, där läkaren endast hade att konstatera dödsfallet.

Andersson, endast 31 år gammal, var en nykter och ordentlig arbetare. Han efterlemnar hustru och sju barn i mycket små omständigheter.

Den aflidne var medlem af Hullbåtarnes arbetares begrafningskassa, hvarjemte han genom Wilsonska, firman var olyckafallsförsäkrad i Fylgia, där firmans samtlige fasta arbetare äro kollektivförsäkrade för 1,000 kr. pr man.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 4 januari 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt Museum, bilden föreställer ångaren CENTURION, samtida med Cameo.