”Kommendantsängen och Änggården är platser med åldriga namn i Göteborgs historia. Å förstnämnda plats kan den som icke besökt densamma på någon tid nu knap­past känna igen sig. Som bekant låter k. m:t och kronan därstädes försälja en del tomtplatser — flere äro redan afyttrade — och därjemte hålla de för stads­planen fastställda nya gatorna på att ut­läggas. Flere af dem få, efter hvad som uppgifves, mer eller mindre nobla namn såsom Nordenskölds- och Palandersgatan etc, att icke tala om Svea-gatan. Risåsgatans namn har helt naturligt härledts från den gamla Risåsen, omtalad i sam­band med skansen Kronan och dess hi­storia.

Man torde icke ha så orätt, om man säger, att inom den närmaste framtiden denna trakt kommer att ståta med prydliga byggnader, små näpna trädgårdstäppor och gator med riktig sten. Här kan uppstå ett Slottsskogsparkens villaqvarter.

Ett stycke från ofvannämnda park ligger som bekant Änggården, dit en nyanlagd väg nu leder. Den slingrar sig be­hagligt uppåt mellan träd och grönska till arbetsplatsen, där omkring 400 arbetare redan äro sysselsatta. Ett mycket omfat­tande pålningsarbete har där under de se­naste månaderna pågått. På en del stäl­len hafva ända till 50- å 60 fots spiror neddrifvits, innan det underliggande ber­get anträffats. Inalles komma 14 bygg­nader att uppföras å platsen. Det blir en sjukbuskomplex, som icke torde få många motstycken inom landet; och omgifven af bergshöjder som den är, får den ett myc­ket lugnt och idylliskt läge, som är af en viss betydelse för ett sjukhus och dess patienter.

I medio af nästa månad börjar det egent­liga byggnadsarbetet. Sockelstenen, af hug­gen granit, anländer då till platsen och teglet kommer att tagas dels från trak­tens tegelbruk, dels från Börringe och Norge.

På platsen har entreprenören på egen bekostnad låtit anordna vattenledning för att erhålla vatten under byggnadsarbetet. Omkring ett par tusen meter rails finnas utlagda i olika riktningar för transport af sten o. d. å därtill afsedda vagnar.

Öfverkontrollant vid arbetet är som be­kant hofintendenten Kumlien och underkontrollant arkitekten Dymling.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 30 april 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Linnégatans invigning, odaterad (ca 1900-1905). Bilden tagen norrut, mot Skansen Kronan.