”Angående eldsvådan 7 dennes i Mellgrenska tobaksfabriken vid Vallgatan hölls i dag förhör inför poliskammaren, hvar- vid kommissariens rapport om undersökning om eldens uppkomst föredrogs.

Härat framgick att gnistor sannolikt ned­fallit från skorstenen i ett par lufttrummor som löpa jemsides med densamma och i hvil­ka antagligen fastnadt snusmjöl antändts, hvarefter elden genom luckan i trummorna spridt sig till torkrummet.

En arbetare som hört en stark knall från torgrummet begat sig genast dit men möttes då af tjock tobaksrök. Lyckligtvis var tork­rummet där värmen vanligen uppgår till 70 gr. fullständigt plåtbetäckt och dess dörr tillstängd så att elden fick ej spridning utanför densam­ma. Brandcorpsen utförde släckningsarbetet på halfannan timme.

I torkrummet fanns 900 kg. tobak som för­stördes; skadan härå och å inventarier bar vär­derats till 1,130 kronor. Lagret och inventa­rier äro försäkrade i Phoenix för 60,000 kronor.

A fastigheten som är försäkrad i Skandia för 30,000 uppskattas skadan till 400 kronor.

För au förebygga vidare eldsolyckor för­klarade hr Eric Mellgren att luckan till luft­trumman skall tillmuras, trummorna sotas (sotning egde rum senast för ett par år sedan) och en huf påsättas trumöppningen för att hin­dra gnistor från skorstenen att nedfalla i den­samma.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 13 maj 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta. Bilden visar butiken vid Kungstorget, alltså inte fabriken på Vallgatan.