Den 29:e maj beslutade Idrotts & Föreningsnämnden att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra en arkitekttävling för Slottsskogsvallens entrépark. Detta skall vara en satsning inför stadens 400-års jubileum 2021. Tävlingen beräknas kosta en halv miljon och därtill kommer ytterligare en kvarts miljon i administrativa kostnader.

Detta är förvaltningens förslag:

”Uppgiften är:
Att gestalta Slottsskogsvallens entrépark 2.0 – århundradets aktivitetspark.
Förslaget ska visa hur Slottsskogsvallens entrépark med tillhörande skogsbeklädda kullar kan rustas upp, kompletteras och utvecklas. Särskilt fokus ska ligga på att föreslå nya inslag som gör parken till en aktiv och attraktiv mötesplats i enlighet med tävlingsuppgiftens vision och mål.

Förslaget ska redovisa en övergripande idé för hela parken och dess kopplingar över Margaretebergsgatan till Slottsskogen och Dalen, till Slottsskogsvallen, till anläggningsområdet samt till den planerade boulevarden på Dag Hammarskjölds väg.

Förslaget ska innehålla en mer detaljerad redovisning av parkens centrala delar samt för de nya inslag som de tävlande föreslår.

Vision
Parken ska präglas av tre genomgående funktioner. Dessa präglar platsen delvis redan idag men behöver stärkas.
En plats för aktivitet
Entréparken ska fungera som en aktivitetspark som ger möjlighet till spontanidrott, motion och fysisk aktivitet på ett lekfullt sätt, både i grupp och enskilt.
En attraktiv park
Parken ska upplevas som en attraktiv park med en egen identitet samtidigt som den fungerar som knutpunkt för besökare till närliggande målpunkter. Området ska även behålla sin identitet som en förlängd entré och förgård till Slottsskogsvallen. Här ska det vara bekvämt och trevligt att vistas.
En plats för evenemang
Parken är en viktig del av ett större evenemangsområde och ska ge förutsättningar för såväl små och lokala som stora och världsunika evenemang. Detta kräver en flexibel utformning gör att parkens ytor och rumsligheter kan användas för såväl evenemang som vardagsaktivitet.”

Det finns även ett antal mål i dokumentet som skall uppfyllas, bland annat att den nya anläggningen skall vara lekfull, nyskapande men också utgå från områdets historia. I måndags uppmärksammade GP projektet och lyfte fram de förändringar som berör de nuvarande parkeringsytorna. Idag finns 94 parkeringsplatser, i framtiden skall det bara finnas 40-60 och därmed frigörs upp till tusen kvadratmeter som kan användas till aktivitetsparken. Som ersättning skall det skapas flexibla ytor som kan användas som parkering vid evenemang.

När det gäller områdets kulturhistoria sägs följande:

”Förvaltningen har tagit fram en beskrivning av områdets kulturhistoriska värden utifrån ett bevarandeperspektiv. Denna ska de tävlande förhålla sig till. Därutöver anger tävlingen mål att parkens utveckling ska bygga vidare på i områdets historia. Förvaltningen ställer dock inga särkrav gällande hur enskilda kulturhistoriska inslag ska hanteras, exempelvis fontänen. Den kulturhistoriska hanteringen blir därmed en del av uppdraget och upp till de tävlande att tolka. ”

Hur staden förändrar och behandlar entréer till rekreations- och grönområden är viktigt. Man kan exempelvis nämna Härlanda tjärn där det finns ett förslag om att uppföra en skola med tillhörande idrottshall som effektivt kommer att skärma av en av de viktigare entrépunkterna till Delsjöområdet. Slottsskogens omgivningar är inte mindre känsliga för förändringar även om det i detta fall inte tycks röra sig om någon ny storskalig bebyggelse.


Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Slottsskogsvallen ca 1930.