”På sitt herresäte Almnäs, dit han de senare åren allt mera drog sig tillbaka afled lugnt och stilla, utan föregående sjukdom, natten till pingstdagen gross­handlaren, friherre Oscar Dickson 73l/2 år gammal.

Friherre Dickson hade på senaste tiden lidit af en lindrigare hjertåkomma och hans utseende tydde på att hans helsa ej var den allra bästa. Hans verksamhets­lusta hade äfven på senare tiden aftagit. Enligt hvad som förljudes skall han ha varit betänkt på att med innevarande år afsluta sin affärsverksamhet samt upplösa sin firma. Han lär sålunda ha uppsagt sin kontorspersonal till årets slut.

Strax i början af detta århundrade in­flyttade de skotska köpmännen Robert och James Dickson till Göteborg, där de grundlade firman James Dickson & Co och med den sin egen och sina efterkom­mandes förmögenhet. Det Dicksonska handelshuset intog snart en mycket fram­skjuten ställning inom affärsvärlden, och namnet vann tidigt berömmelse genom bärarnes gifmildhet.

James Dickson d. ä. efterlemnade sö­nerna James och Oscar, hvilka båda utöfvat ett storartadt mecenatskap, den förre hufvudsakligen i riktning af välgörenhet och understöd åt kommunala inrättningar, medan den senare mest är känd genom sitt främjande af vetenskapliga sträfvanden. Denna Oscar Dicksons förkärlek särskildt för geografisk forskning, på hvars område han var en vidtbeläst man, in­kräktade emellertid ingalunda på hans mera privata frikostighet och skymde ej hans blick för praktiska kraf. “Rikedom förpliktar“ har han sjelf en gång offent­ligt uttalat, och han medgaf sig sjelf i det hänseendet ingen prutmon.

Förmögenheten skapades, som sagdt, af invandrarnas första led och har i det andra genom en i stort drifven och vidt utgrenad trävarurörelse, numera med Svart­viks bolag som medelpunkt, ytterligare förkofrats åt tredje ledet, som lär i de hastigt skapade stora förmögenheternas dynastier vara det kritiska.

Sin utbildning som köpman hade Oskar Dickson, tom löddes i december 1823, fått i Göteborg, Lybeck och London. Ar 1847 blef han disponent för de Dickson­ska egendomarna i Norrland, 1850 ingick han som bolagsman i firman och har sedan 1855 varit bosatt i Göteborg. Han hade skarpt öga för dugligheten, där han fann den, och lönade den efter en mått­stock, som i våra förhållanden är rätt säll­synt. Och välviljan, parad med ett för Oskar Dickson utmärkande herrskardrag, sträckte sig till samtliga det stora han­delshusets löntagare.

Bland uppdrag, som Oskar Dickson ut­fört, må nämnas hane ledamotskap i åtskilliga utställningskomitéer, bland heders­betygelser hans ledamotskap i akademier ¡ och samfund, bland hvilka Englands ge­ografiska sällskap, lagerkransen vid Uppsala universitets jubelfest 1877 och — hans friherretitel, erhållen några år efter adlandet vid “’Vegas“ hemkomst. Denna färd, liksom många föregående och efter- i följande forskningsresor, hade i väsentlig . mon möjliggjorts genom D:s bidrag, och Andreas vågstycke har i D. haft en “tro­ende“ främjare. Det säger sig sjelft, att frih. D. hörde till de mycket dekorerade: adelsuniformen, som han vid högtidliga ‘ tillfällen bar, var alldeles öfversållad med stjärnor.

Dickson förde ett omvexlande lif, upptaget af affärsmannens göromål, vetenskapsidkarens studier, sportmannens idrotter, den förbindlige sällskapsmannens umgänge, resor till främmande land — där han li­kasom här hemma räknade furstar bland sina vänner — och hvilan på det ståtliga Almnäs eller det lilla idylliska Bokedalen.

Friherre Dickson efterlemnar sörjande i maka, grefvinnan Marika von Rosen, sönerna Osborne, direktör vid Svartviks bolag och numera ättens hufvudman, Douglas och Walter, samt döttrarne Marika, gift med ryttmästaren grefve Göran Posee, och Zoë, gift med kaptenen Gregory Lilliehöök. Fyra barn hafva före fadern aflidit.                                                   I

Jordfästningen eger rum i morgon kl. 3 i i Örgryte gamla kyrka, hvarefter stoftet kommer att nedsättas i familjegrafven därstädes.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 8 juni 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta:

Studioporträtt, visar Oscar Dickson iförd frack med följande ordenstecken; kring halsen, höger från betraktaren sett, Kungl. Vasaordens kommendörstecken av samt Kungl. Danska Dannebrogsordens kommendörstecken.

På bröstet, överst från vänster; Kungl. Nordstjärneordens riddartecken, Kungl. Italienska Kronordens officerstecken. Därunder, överst, Kungl. Vasaordens kommendörskraschan (bäres av kommendörer av första klass av denna orden), Kungl. Danska Dannebrogsordens kommendörskraschan, (bäres av kommendörer av första graden av denna orden)

Axelbandet (purpurrött med gyllene kanter) är X graden inom Svenska Frimurareorden. Förkladet bäres av ämbetsmän inom denna orden.

Dickson steg senare till den högsta värdigheten inom Svenska Frimurareorden, Riddare och Kommendör med Röda Korset samt utnämndes till riddare av Kungl. Carl XIII:s orden.

Dickson blev senare även Kommendör med stora korset av Kungl. Nordstjärneorden samt kommendör med stjärna av Kungl. Norska S:t Olavsorden. (Kommendör av första klass)

(Intendent Christian Thorén 20160122)