”Ingeniör Andrée klar till affärd. Ångaren “Virgo“ har i går anländt till Tromsö medbringande under­rättelser från polarexpeditionen. Till kap­ten Andrée härstädes har sålunda ingått följande telegram, hvilket “Virgos“ befälhafvare afsändt från Tromsö.

 

Ankommo den 30 maj utan afsevärd is. “Virgos“ propellerblad något skadade. Vätgasapparaten oskadad. Huset stående, ehuru något skadadt. Svedberg (konstruk­tören af ballonghuset) beundransvärd. V i blifva klara från och med, den 23 juni. Allt väl. Många helsningar.

Danskön 14 juni.

Andrie.

Detta telegram har alltså ingeniör An­drée skrifvit samma dag “Virgo“ återvände från Danskön. Till följd af sin skadade propeller har “Virgo“ behöft hela 7 dagar för att framkomma till Tromsö, hvilken resa den annars skulle kunnat göra på 4 å 5 dagar. Häraf förklaras underrättel­sernas försenande.

Några svårare ishinder har expeditionen ej mött. Det förlidet år uppförda ballonghuset har återfunnits i någorlunda godt skick och dess iståndsättande har ej kräft någon längre tid. Endast 3 dagar senare än som beräknadt var är expeditionen klar till affärd.

Redan i morgon alltså, sjelfva midsom­maraftonen, skulle ingeniör Andrée och hans följeslagare kunna anträda sin djerfva färd in öfver isfälten. Men troligt är att han först efter några dagars väntan finner lämplig vind för att afsegla.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 22 juni 1897)

Bilden är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Andrées polarexpedition. Under bilden står ”Départ du Ballon Andrée. (11 Juillet).” 1897.