”Rusiga personer händer det icke sällan att man får se på intill staden liggande platser som vanligen besökas på utflykter. Det händer nemligen stundom att personer komma dit ut med fylda brännvinsbuteljer i fickorna och supa sig så fulla att ångslupsbefälhafvarne icke vilja taga dem med till­baka, och så stanna de på platsen tills de sofvit af sig ruset. Kanske vore några finkor här och där, t. ex. en på Nya Varfvet, af behofvet påkallade.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 21 juni 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Odaterat foto,ur album GMA:8857. Ångslupen ”Tärnan” på tur i Vallgraven. Ombord finns med Theodor Wilhelm Tranchell tillsammans med okända herrar.