1800-talets Göteborg

Tre övningsfartyg till Göteborg

”Tre flottans öfningsfartyg anlände hit i går e. m. och förtöjde i bo­jarna midt för Barlastkajen. Eskadern, som har inalles 138 skeppsgossar ombord, består af den i år nybyggda öfningskorvetten “Najaden”, chef kapten Palme, briggen “Gladan“, chef kapten Hamilton, samt briggen “Falken*, chef kapten Wachtmeister. Fartygen hafva sedan maj månad varit ute å expedition och komma senast från Karlskrona. De komma antagligen att ligga qvar här till den 12 dennes.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 7 augusti 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Fullriggaren Najaden, sjösatt 1897, konstruerades vid Örlogsvarvet i Karlskrona. Fartyget tjänstgjorde som skol- och utbildningsfartyg för kadetter och skeppsgossar. Najaden användes under andra världskriget som hamnspärr i Torekov. Efter kriget köptes fartyget av en privatperson som sedan skänkte henne till Halmstads kommun. Najaden låg i Halmstad fram till 2014, då hon såldes till privat köpare i Norge. Modellen är byggd av Lars Nordqivst som sedermera donerade den till föreningen Najadens vänner i Halmstad.